uśmiechnięty student

W trakcie rozpoczynającej się 15 stycznia 2023 roku rekrutacji śródrocznej zainteresowani po raz pierwszy będą mogli starać się o przyjęcie na kryminalistykę (pierwszego i drugiego stopnia) – nowy kierunek w ofercie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

W czasie toku studiów student zgłębi wiedzę z zakresu: kryminalistyki, kryminologii, wiktymologii, polityki kryminalnej i fizyki. Absolwent będzie posiadał kompetencje do podjęcia zatrudnienia jako kryminalistyk lub specjalista w pionach operacyjnych oraz dochodzeniowo-śledczych organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Może podjąć więc zatrudnienie między innymi w następujących instytucjach: Policji, Żandarmerii Wojskowej, Służbie Więziennej, Prokuraturze, Służbie Celno-Skarbowej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Instytucie Ekspertyz Sądowych, laboratoriach kryminalistycznych, oraz w instytucjach rządowych i pozarządowych. Może także kontynuować naukę na studiach trzeciego stopnia.

Studia drugiego stopnia kierowane są absolwentów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich następujących kierunków: kryminalistyka, kryminologia, prawo, bezpieczeństwo, politologia, pielęgniarstwo, socjologia, psychologia, medycyna, fizyka, biotechnologia, farmacja, chemia, biologia, oraz technika.

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji przygotował 80 miejsc na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia, 60 miejsc na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia, 80 miejsc na studiach stacjonarnych drugiego stopnia oraz 60 na niestacjonarnych drugiego stopnia.

Spotkajmy się na Uniwersytecie Pedagogicznym.