Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, nie pobiera się od:

 • cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354, oraz z 2022 r. poz. 91 z późn. zm.);
 • cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczpospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 • posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 • cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

 

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia wyższe w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie prowadzone w języku polskim, jeżeli:

 • posiadają certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego, co najmniej na poziomie biegłości językowej B1 lub na poziomie określonym w szczegółowych kryteriach kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub podmioty uprawnione do organizowania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego, lub
 • uzyskają potwierdzenie wydane przez Centrum Nauczania Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Pedagogicznego, że ich stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim na wymaganym i określonym w szczegółowych kryteriach przyjęć poziomie, lub
 • posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, lub
 • ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

 

strona internetowa Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R.Z.0211.49.2023 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie zasad podejmowania i odbywania studiów wyższych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przez cudzoziemców