W dniu 22 stycznia 2020 roku w Audytorium im. prof. W. Danka odbyło się trzecie spotkanie zorganizowane przez Instytut Historii i Archiwistyki UP w ramach Programu Tutoringu Uniwersyteckiego „Primus Gradus”. Tym razem zebrani goście mogli wysłuchać wystąpienia studentki UP Anny Gucwy, laureatki prestiżowego ogólnopolskiego Konkursu im. Ryszarda Mienickiego na Najlepszą Pracę Dyplomową z Zakresu Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją.

W spotkaniu naukowym wzięli udział m.in. prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, Rektor UP; dr hab. Łukasz Tomasz Sroka, prof. UP, Przewodniczący Rady Dyscypliny Historia oraz dr Dorota Drzewiecka, Zastępca Dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki. Zaproszeni goście, w tym licznie zgromadzeni studenci kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo, wysłuchali referatu pt. „Wkład Władysława Semkowicza w rozwój polskiej dziedziny archiwalnej”. Nagrodzona praca dyplomowa – o takim samym tytule – powstała na seminarium licencjackim prowadzonym przez dr. Bartosza Drzewieckiego z Katedry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii.

Kolejne spotkanie w ramach Programu Tutoringu Uniwersyteckiego za nami
fot. Hubert Mazur

Konkurs im. Ryszarda Mienickiego organizowany jest przez toruński oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, jednak od trzech lat ma on charakter ogólnopolski. Do ostatniej edycji konkursu zgłoszono prace licencjackie i magisterskie powstałe w wiodących ośrodkach kształcenia archiwistów i zarządców dokumentacji w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Przyznano jedną nagrodę za pracę magisterską oraz trzy wyróżnienia, w tym dla studentki UP.

Badania Anny Gucwy oparte zostały na wynikach wzorcowej kwerendy w rozporoszonej spuściźnie Władysława Semkowicza. Studentka korzystała z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie, Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie oraz Zbiorów Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej. Efekty tych prac oraz nowatorstwo przedstawionych w opracowaniu wniosków zaowocowały wyróżnieniem, w którego uzasadnieniu podkreślono „interesujące i wykorzystujące źródła historyczne przedstawienie wątków archiwalnych w biografii Profesora”.

Program Tutoringu Uniwersyteckiego „Primus Gradus” powstał w celu promowania szczególnych naukowych osiągnięć studentów Instytutu Historii i Archiwistyki oraz wspierania ich rozwoju zawodowego m.in. poprzez organizację ponadprogramowych staży. Tutorami w IHiA są dr Konrad Meus (dla kierunków Historia oraz Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie), dr Bartosz Drzewiecki (dla kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo) oraz dr Anna Penkała-Jastrzębska (dla kierunku Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe).