Rekrutacja do Programu Rozwoju Kompetencji przedsiębiorczych

W związku z realizacją projektu „ Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 20 lutego 2019 r. ogłaszamy rekrutację do Programu Rozwoju Kompetencji przedsiębiorczych.

Celem programu jest rozwój kompetencji przedsiębiorczych wśród studentów kształcących się w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, wyrażających chęć podnoszenia kompetencji przedsiębiorczych, w tym planujących założenie własnej działalności gospodarczej oraz chcących uzyskać certyfikat potwierdzający zdobyte kompetencje biznesowe European Business Competence License (EBC*L).


W programie mogą wziąć udział osoby spełniające następujące kryteria:

  • posiadające status studenta/studentki Uniwersytetu Pedagogicznego studiów stacjonarnych II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich;
  • realizujące trzy ostatnie semestry zaplanowanego toku realizacji studiów.


Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy;
  • zaświadczenie potwierdzające status studenta danego roku i kierunku studiów oraz średnią ocen z ostatniego zaliczonego semestru studiów na danym kierunku;
  • orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy).

Dokumenty należy składać do 15 marca 2019 r. w godzinach 8.00–15.00 w kancelarii Uczelni z dopiskiem na kopercie „Program Rozwoju Kompetencji Przedsiębiorczych” lub wysłać na adres rekrutacjaPRK@up.krakow.pl wiadomość o temacie „Program Rozwoju Kompetencji Przedsiębiorczych” zawierającą skany w/w podpisanych dokumentów.

Termin testu kompetencji przedsiębiorczych, do którego zobowiązany jest przystąpić każdy kandydat, zostanie podany w późniejszym terminie.

Szczegóły dotyczące rekrutacji i udziału w Projekcie znajdują się w:

Zapraszamy do udziału w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”.

Opis zadania

W ramach zadania zorganizowane zostaną trzy edycje trzysemestralnego Programu Rozwoju Kompetencji przedsiębiorczych „Przygotowanie do biznesu”. Wsparciem zostaną objęci studenci studiów II stopnia. Wzmocnienie postaw przedsiębiorczych i nabycie przez uczestnika/uczestniczkę wiedzy dotyczącej zakładania i prowadzenia biznesu powoduje, że przeszkolone osoby trzykrotnie częściej niż inne zakładają firmy. Uczestnicy PRK zdobędą wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomii, finansów oraz prawa spółek, poznają zasady zakładania i prowadzania firmy.

Zaplanowano:

  • dwa moduły warsztatów:

MODUŁ 1 EBC*L (European Business Competence License, poziom A) (120 godzin); obejmujący cykl warsztatów z zagadnień wprowadzających osoby niebędące ekonomistami w świat biznesu. Obejmie warsztaty: Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródło informacji o firmie (30 godzin), Analiza wskaźników sytuacji gospodarczej firmy (30 godzin), Rachunek i kalkulacja kosztów firmy (30 godzin), Prawo spółek (30 godzin).

Szczegółowy program kształcenia przygotowujący do zewnętrznego egzaminu certyfikującego jest ściśle określony i zostanie przeprowadzony według oficjalnego sylabusa. Po zakończeniu modułu studenci przystąpią do egzaminu EBC*L certyfikującego ich kompetencje biznesowe tzw. „biznesowego prawa jazdy”.

MODUŁ 2 Przedsiębiorczość (145 godzin); realizacja praktycznie zorientowanych warsztatów: Kreowanie koncepcji biznesowej (15 godzin), Prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (15 godzin) , Nowoczesny marketing (15 godzin), Źródła finansowania biznesu (15 godzin), Rachunkowość małej firmy (15 godzin), Biznesplan (15 godzin), Prezentacja dla inwestora (15 godzin), Symulacje biznesowe (25 godzin), Rozwiązania przyjazne dla środowiska w praktyce przedsiębiorstw (15 godzin).

  • zadanie praktyczne – w toku poszczególnych zajęć studenci/studentki stworzą, indywidualnie lub w grupach, szereg koncepcji biznesowych, a dla wybranych z nich wypracują modele biznesu. Następnie dla jednego, najlepiej rokującego sukces, przygotują biznesplan. Dla tego przedsięwzięcia opracują również prezentację dla inwestorów w formie teasera inwestycyjnego. Uwieńczeniem pracy studentów będzie prezentacja ich przedsięwzięć przed potencjalnymi inwestorami zorganizowana na zakończenie każdej edycji (współpraca uczelni z pracodawcami).Kolejne edycje programu

  • rozpoczynająca się w roku akademickim 2018/2019 – rekrutacja w marcu 2018 r.
  • rozpoczynająca się w roku akademickim 2019/2020 – rekrutacja w marcu 2019 r.
  • rozpoczynająca się w roku akademickim 2020/2021 – rekrutacja w marcu 2020 r.

Do udziału w kolejnych edycjach mogą zgłaszać się studenci studiów stacjonarnych II stopnia wszystkich kierunków, którzy rozpoczną w danym semestrze jeden z trzech ostatnich semestrów studiów. W każdej edycji wziąć udział może 30 osób.

Harmonogram UP to the TOP – program rozwoju kompetencji przedsiębiorczych

Rekrutacja do Programu Rozwoju Kompetencji przedsiębiorczych

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.