studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Cel studiów

Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku geografia jest:

  • przekazanie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, jak również ekonomicznych, społecznych oraz kulturze fizycznej, w stopniu pozwalającym na prawidłowe rozumienie zjawisk zachodzących w przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej;
  • nabycie umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej, organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców oraz nawiązywania kontaktów i komunikowania się w dwóch językach obcych;
  • wyrobienie umiejętności prawidłowego posługiwania się podstawową terminologią z zakresu gospodarki turystycznej, a także sprawnego posługiwania się materiałami kartograficznymi analogowymi i cyfrowymi;
  • przygotowanie do pracy samodzielnej i zespołowej, dyskusji wyników badań i obserwacji, formułowania opinii, prezentacji wyników (w formie ustnej i pisemnej);
  • wykształcenie kompetencji społecznych, pozwalających na świadome i odpowiedzialne funkcjonowanie w społeczeństwie oraz profesjonalne i rzetelne pełnienie funkcji zawodowych.

 

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów oraz napisaniu pracy dyplomowej absolwent kierunku turystyka i rekreacja posiada wiedzę ogólną i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych oraz prawidłowo rozumie zjawiska zachodzących w przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej. Posiada umiejętności: efektywnej komunikacji interpersonalnej, organizowania pracy i czasu wolnego oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji dla młodzieży i dorosłych. Posiada również umiejętność sprawnego posługiwania się literaturą i różnymi źródłami informacji (materiałami kartograficznymi, Internetem, odbiornikiem GPS, podręcznikiem, przewodnikiem, itp.). Posiada umiejętność planowania, organizowania i realizacji imprez rekreacyjno-turystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Posiada także kompetencje w zakresie planowania i organizacji wyjazdów dla grup zorganizowanych (wyjazdy integracyjne, sympozja, konferencje, obozy wędrowne, kolonie itp.).

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest osobą, która potrafi pracować indywidualnie oraz w zespole, zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy własnej i innych. Jest także świadom konieczności podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych, ma świadomość postępowania zgodnie z zasadami etyki.

Zna dwa języki obce – jeden na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) i drugi na poziomie co najmniej A1.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku turystyka i rekreacja jest przygotowany do pracy w turystyce i rekreacji, m.in. w biurach podróży, obiektach noclegowych, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach pielgrzymkowych i ośrodkach odnowy biologicznej itp. Ponadto jest przygotowany do podjęcia pracy w ośrodkach doradztwa, administracji samorządowej i organizacjach społecznych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Uzyskany tytuł zawodowy daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Geografii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 442
telefon 12 662 62 45
geograf@up.krakow.pl

strona internetowa