studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów oraz napisaniu pracy dyplomowej absolwent kierunku turystyka i rekreacja posiada wiedzę ogólną i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych i społecznych oraz prawidłowo rozumie zjawiska zachodzące w przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej. Posiada umiejętności: efektywnej komunikacji interpersonalnej, organizowania pracy i czasu wolnego oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji dla młodzieży i dorosłych. Posiada również umiejętność sprawnego posługiwania się literaturą i różnymi źródłami informacji (materiałami kartograficznymi, internetem, odbiornikiem GPS, podręcznikiem, przewodnikiem). Posiada umiejętność planowania, organizowania i realizacji imprez rekreacyjnoturystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Posiada także kompetencje w zakresie planowania i organizacji wyjazdów dla grup zorganizowanych (wyjazdy integracyjne, sympozja, konferencje, obozy wędrowne, kolonie).

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest osobą, która potrafi pracować indywidualnie oraz w zespole, zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy własnej i innych. Jest także świadom konieczności podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych, ma świadomość postępowania zgodnie z zasadami etyki.

Zna dwa języki obce – jeden na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) i drugi na poziomie co najmniej A1.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku turystyka i rekreacja jest przygotowany do pracy w turystyce i rekreacji, między innymi w biurach podróży, obiektach noclegowych, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach pielgrzymkowych i ośrodkach odnowy biologicznej. Ponadto jest przygotowany do podjęcia pracy w ośrodkach doradztwa, administracji samorządowej i organizacjach społecznych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł zawodowy daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 234
telefon 12 662 62 11
ipea@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji