studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada zakres umiejętności oraz wiedzę pozwalające mu na swobodne poruszanie się pomiędzy mediami i budowanie autorskiego dzieła o charakterze interdyscyplinarnym. Proces twórczy odbywa się w oparciu o zachowanie równowagi pomiędzy wykorzystywaniem tradycyjnych mediów, a użyciem narzędzi cyfrowych. Absolwent rozbudowuje szeroki wachlarz narzędzi, którymi biegle się posługując, może realizować zarówno dzieła artystyczne, jak i formy umożliwiające odnalezienie się na nowoczesnym i wymagającym indywidualnej kreacji rynku zawodowym. Potrafi kreatywnie wykorzystywać klasyczne metody zapisu wizualnego to jest malarstwo, rysunek, działania przestrzenne oraz samodzielnie zestawia je ze strefą nowoczesnych mediów digitalnych. Jest przygotowany do wielozmysłowego postrzegania sztuki. Potrafi posługiwać się właściwymi gatunkami fotograficznymi na potrzeby kreacji artystycznej, mediów, reklamy i wydawnictwa. Dynamicznie łączy umiejętności z zakresu różnorakich dziedzin, zarówno artystycznych, jak i praktyczno-zawodowych. Absolwent ma doświadczenie samodzielnego wyboru kursów i wpływu na kształt przebiegu studiów.

Absolwent posiada umiejętności samouczenia się i odnajdywania stref, które samodzielnie uzupełnia w drodze autodydaktyki. Równocześnie ma to wpływ na wzmacnianie płaszczyzn przedsiębiorczości i poszukiwania własnych ścieżek artystycznych i zawodowych. Absolwent potrafi współpracować w grupie tworząc wspólne projekty. Poprzez charakter studiów wykształca umiejętności interpersonalne; praca w zespole, decyzyjność, odpowiedzialność, kreatywny dobór środków artystycznych i narzędzi zawodowych. Absolwent dostrzega również zmiany i reaguje na rynek sztuki i pracy, posiada realne umiejętności zawodowe i artystyczne, umożliwiające samodzielne tworzenie miejsca pracy odpowiadającego na zapotrzebowanie rynku.

Absolwent posiada wiedzę umiejętności i kompetencje pozwalające podjąć mu świadomy wybór studiów magisterskich z zakresu sztuk projektowych i sztuk pięknych.

Absolwent posiada wiedzę umiejętności i kompetencje pozwalające mu na samodzielne funkcjonowanie na rynku sztuki jak i pracę w następujących sektorach branży kreatywnej: projektowanie graficzne, projektowanie 3D, DTP, projektowanie stron www, animacja i video, rejestracja dźwięku, fotografia (wydawnicza, reportażowa, portretowa, reklamowa).

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów sztuka i media otrzymuje tytuł licencjata.

Nabywa umiejętności praktyczne oraz wiedzę pozwalającą być samodzielnym twórcą interdyscyplinarnym oraz realizować projekty artystyczne i zawodowe.

Zdobyte umiejętności budowania dzieła interdyscyplinarnego stają się równocześnie narzędziami umożliwiającymi sprawne funkcjonowanie zawodowe w wybranych sektorach rynku pracy takich jak:

  • produkcja filmu i dźwięku na potrzeby mediów;
  • fotografia użytkowa, cyfrowa, reporterska, dokumentacyjna, wydawnicza;
  • grafika projektowa / edytorska / ilustracja; strony www, wydawnictwa.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwent może podjąć studia drugiego stopnia. 

 

Kontakt

Instytut Sztuki i Designu
Kraków, ul. Podbrzezie 3
telefon 12 662 66 85
insztuki@up.krakow.pl

strona internetowa