studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku stosunki międzynarodowe posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające zrozumienie, analizę i wyjaśnianie mechanizmów polityki międzynarodowej, z wykorzystaniem teorii i metodologii charakterystycznej dla dziedziny nauk społecznych, dyscypliny nauki o polityce i administracji. Posiada wiedzę dotyczącą zróżnicowania potencjałów ekonomicznych, demograficznych i militarnych aktorów stosunków międzynarodowych, orientuje się w zróżnicowaniu poszczególnych rejonów współczesnego świata, jak też rozumie znaczenie wspomnianych czynników w polityce międzynarodowej.

Ma wiedzę związaną z genezą i przebiegiem międzynarodowych procesów politycznych, społecznych, kulturowych, gospodarczych. Zna podstawowe mechanizmy funkcjonowania podmiotów polityki międzynarodowej, zależności ich łączące, systemy, które tworzą. Potrafi opisywać rzeczywistość międzynarodową operując aparatem pojęciowym właściwym dla studiowanego kierunku studiów. Wytrenowane w trakcie studiów umiejętności dotyczą percepcji prasy i literatury przedmiotów kierunkowych, przygotowania ustnych i pisemnych wypowiedzi, umiejętności warsztatowych pozwalających na realizację projektu badawczego.

Nabyta wiedza i umiejętności wspomagają analizowanie zjawisk o charakterze ponadnarodowym a kształtowane kompetencje służą otwartości, tolerancji, działaniom obywatelskim.

Absolwenci uzyskują przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról społecznych, sprawowania funkcji politycznych, społecznych oraz innych sytuujących się w szeroko rozumianej sferze publicznej. Kompetencje społeczne związane z promowaniem postawy obywatelskiej, promowaniem postaw opartych na tolerancji oraz przekazywaniem przez studentów i absolwentów posiadanej wiedzy na tematy społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturowe pozostają w związku z misją i strategią Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Wiedza i nabyte umiejętności pozwalają absolwentowi na podjęcie pracy w instytucjach międzynarodowych i krajowych, organizacjach społecznych, administracji samorządowej, jak też sektorze prywatnym.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwent może podjąć kształcenie na studiach drugiego stopnia (studia magisterskie), zwłaszcza na kierunkach z obszaru nauk społecznych oraz na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 236
telefon 12 662 64 46
inpa@up.krakow.pl

strona internetowa