studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie studentowi obszernej wiedzy i umiejętności z dziedziny socjologii, a także właściwych kompetencji społecznych z nią związanych. Studia przygotowują absolwenta do pracy w różnorodnych instytucjach życia społecznego (administracji samorządowej i rządowej, organizacjach pozarządowych, pomocy społecznej), a także współpracy przy analizach społecznych w instytucjach badania opinii publicznej i instytucjach marketingowych. Studia dają też podstawy do rozwoju edukacyjnego na poziomie studiów drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada ogólną, ugruntowaną teoretycznie wiedzę o rodzajach struktur, więzi i instytucji społecznych oraz rządzących nimi regułach. Zna najważniejsze szkoły i kierunki socjologii i rozumie różnice między nimi. Zna także metody i techniki (zarówno ilościowe, jak i jakościowe), którymi posługuje się socjologia jako nauka społeczna. Absolwent potrafi zastosować wspomnianą wiedzę, a także metody i techniki, do konkretnych problemów społecznych społeczeństwa polskiego. Potrafi prognozować skutki konkretnych procesów i zjawisk społecznych z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi, a także posługiwać się systemami normatywnymi oraz konkretnymi normami i regułami w celu rozwiązywania konkretnych zadań z zakresu studiowanej dyscypliny. Wreszcie absolwent posiada kompetencje społeczne umożliwiające mu prawidłowe identyfikowanie i rozstrzyganie dylematów związanych z wykonywaniem zawodu socjologa/badacza społecznego, jak również uczestnictwo w przygotowaniu i realizacji projektów społecznych.

 

Kontakt

Instytut Filozofii i Socjologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 242
telefon 12 662 62 23
ifis@up.krakow.pl

strona internetowa