Studia I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne

 

Cel studiów

Celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna jest zdobycie podstawowej wiedzy, kształtowanie i rozwijanie umiejętności oraz kompetencji społecznych, niezbędnych do elastycznego dostosowanie się do potrzeb rynku pracy:

  • dostarczenie uporządkowanej wiedzy społecznej, historyczno-filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, obejmującej podstawową terminologię, teorie i metodologię oraz wiedzy na temat zasad i norm etycznych;

  • rozwijanie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, rozwijania umiejętności pracy w zespole, opanowanie umiejętności formułowania i wyrażania własnych poglądów i idei w ważnych sprawach społecznych i socjalnych oraz rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania i wzbogacania wiedzy oraz praktycznego działania a także umiejętności badawczych.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna:

  • wyposażony jest w wiedzę filozoficzną, socjologiczną i pedagogiczną pozwalającą poznać istotę ludzką i procesy społeczne, a także wiedzę przyrodniczą i psychologiczną dającą podstawy zrozumienia systemu człowiek – środowisko oraz umożliwiającą zrozumienie procesów zachodzących w organizmie człowieka gwarantujących jego dobre funkcjonowanie biologiczne psychiczne i społeczne;

  • posiada wiedzę ekonomiczną i prawną umożliwiającą zrozumienie mechanizmów rzutujących na system podziału i działalności służb społecznych oraz ich formalno-prawnego instrumentarium jak również wiedzę umożliwiającą poznanie funkcjonowania mikro środowiska , gospodarstwa domowego, w którym odbywa się zaspokajanie potrzeb jednostki i rodziny. Dysponuje umiejętnościami do realizacji zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym: dokonuje diagnozy (analizy i oceny) sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup (w tym grup ryzyka) i społeczności lokalnych; stosuje metody, techniki i środki interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów w obszarach rzeczywistości społecznej, w których wymagana jest profesjonalna pomoc;

  • cechuje się kompetencjami społecznymi w zakresie przywracania lub podtrzymywania właściwych interakcji między jednostkami a społeczeństwem, pobudza samozaradność indywidualną u osób, rodzin, grup i środowisk społecznych oraz inicjuje nowe formy pomocy osobom, rodzinom oraz instytucjom.

 

Kontakt

Instytut Spraw Społecznych
Kraków, os. Stalowe 17, pok. 112
tel. 12 662 79 50
ipsoc@up.krakow.pl