studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Cel studiów

Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku ochrona środowiska o profilu ogólnoakademickim jest:

 • nabycie wiedzy o zjawiskach i procesach przyrodniczych obserwowanych i opisywanych na różnych poziomach organizacji życia;
 • ukształtowanie umiejętności związanych z wykorzystaniem w praktyce wiedzy o zjawiskach i procesach zachodzących w środowisku;
 • wyrobienie umiejętności wyjaśniania związków przyczynowo-skutkowych zachodzących w naturalnych i antropogenicznych ekosystemach dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią;
 • ukształtowanie umiejętności identyfikacji kluczowych zjawisk i procesów oraz ich opisu z użyciem podstawowych teorii przyrodniczych i kontekstu empirycznego;
 • nabycie wiedzy o najnowszych i najważniejszych technikach i metodach badawczych stosowanych w naukach przyrodniczych oraz możliwości ich wykorzystania praktyce.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent wykazuje wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, obejmująca rozszerzoną terminologię, teorie i metodologię z zakresu pedagogiki i nauk współpracujących.

W zakresie umiejętności:

 • posługuje się warsztatem diagnostycznym;
 • wyszukuje informacje korzystając z różnorodnych źródeł, analizuje je i integruje oraz formułuje na ich podstawie krytyczne sądy;
 • prowadzi badania naukowe z jednoczesnym doskonaleniem warsztatu diagnostycznego;
 • pracuje w grupie i kieruje zespołem;
 • formułuje i wyraża własne poglądy dotyczące zagadnień z zakresu pedagogiki i dyscyplin współpracujących;
 • integruje wiedzę z różnych dyscyplin społecznych i humanistycznych oraz stosuje ja w praktyce;
 • posługuje się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej terminologii.

 

Cechuje się kompetencjami społecznymi:

 • wykazuje wrażliwość na problemy edukacyjne;
 • komunikuje się i współpracuje z otoczeniem;
 • podejmuje wyzwania zawodowe i osobiste z uwzględnieniem norm etycznych i zawodowych;
 • wykazuje odpowiedzialność za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata.

 

Kontakt

Instytutu Nauk o Wychowaniu
Kraków, ul. Ingardena 4
telefon 12 662 65 99
telefon 12 662 66 00
inow@up.krakow.pl

strona internetowa