studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

 1. Posiada wiedzę:
  • pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię badań,
  • na temat zasad i norm etycznych oraz społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej,
  • na temat planowania i organizowania własnego rozwoju zawodowego.
 2. W zakresie umiejętności:
  • nawiązuje i podtrzymuje komunikację interpersonalną w języku ojczystym i obcym na poziomie B2,
  • posługuje się warsztatem diagnostycznym,
  • wyszukuje informacje korzystając z różnorodnych źródeł, analizuje je i ocenia,
  • pracuje w zespole według celów i wskazówek formułowanych przez kierownika zespołu,
  • posługuje się pojęciami teoretycznymi, badawczymi i pojęciami właściwymi dla pedagogiki,
  • formułuje i wyraża własne poglądy dotyczące zagadnień z zakresu pedagogiki i dyscyplin współpracujących,
  • samodzielnie zdobywa i wzbogaca wiedzę oraz przekazuje ją innym,
  • działa skutecznie i etycznie.
 3. Wykazuje się kompetencjami społecznymi:
  • rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się i rozwoju kulturalnego,
  • samodzielnie podejmuje działania pedagogiczne i społeczne,
  • podejmuje refleksję etyczną w odniesieniu do wykonywanej pracy,
  • ma świadomość istnienia etycznego wymiaru w badaniach pedagogicznych,
  • utrzymuje i rozwija więzi społeczne.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada, w zależności od ukończonej specjalności, przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pełnienia roli zawodowej:

 • pedagoga,
 • andragoga,
 • wychowawcy w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych, instytucjach pieczy zastępczej, służbie więziennej, ośrodkach readaptacji społecznej,
 • animatora czasu wolnego,
 • pedagoga animacji kulturalnej,
 • specjalisty promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
 • wykładowcy na kursach (edukator, trener),
 • opiekuna w ośrodkach dla cudzoziemców, placówkach dla samotnych matek, klubach integracji społecznej, schroniskach dla bezdomnych,
 • specjalisty profilaktyki społecznej w centach pomocy rodzinie, w strukturach prewencyjnych policji.

Absolwent po ukończeniu trzyletnich studiów pierwszego stopnia na kierunku: pedagogika jest przygotowany do pracy w różnych obszarach działalności edukacyjnej, wychowawczej w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych, w placówkach wsparcia dziennego oraz instytucjach pieczy zastępczej, firmach szkoleniowych, centrach aktywności w państwowej i samorządowej administracji oświatowej, a także samozatrudnienia. Ważnym i znaczącym czynnikiem wzbogacającym pedagogiczne kompetencje absolwentów są specjalności, które wyraźnie konkretyzują kwalifikacje. Szczegółowe kompetencje zawodowe absolwent uzyskuje w zakresie wybranej przez siebie specjalności. Ponadto zna język na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy; niezależnie od specjalności ma opanowaną umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii w kreowaniu i realizowaniu zadań edukacyjnych oraz pracy opiekuńczo-wychowawczej.

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł zawodowy (licencjat) daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Pedagogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 414
telefon 12 662 65 99
telefon 12 662 66 00
inow@up.krakow.pl

strona internetowa