studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

Wybierz studia Rejestracja elektroniczna

 

Cel studiów

Uzyskany tytuł zawodowy (licencjat) daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Sylwetka absolwenta

Posiada wiedzę:

 • pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną obejmującą terminologię, teorie i metodologię badań;
 • na temat zasad i norm etycznych oraz społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej;
 • na temat planowania i organizowania własnego rozwoju zawodowego.

W zakresie umiejętności:

 • nawiązuje i podtrzymuje komunikację interpersonalną w języku ojczystym i obcym na poziomie B2;
 • posługuje się warsztatem diagnostycznym;
 • wyszukuje informacje korzystając z różnych źródeł, analizuje je i ocenia;
 • pracuje w zespole według celów i wskazówek formułowanych przez kierownika zespołu;
 • posługuje się ujęciami teoretycznymi, badawczymi i pojęciami właściwymi dla pedagogiki;
 • formułuje i wyraża własne poglądy dotyczące zagadnień z zakresu pedagogiki i dyscyplin współpracujących;
 • samodzielnie zdobywa i wzbogaca wiedzę oraz przekazuje ją innym;
 • działa skutecznie i etycznie.

Wykazuje się kompetencjami społecznymi:

 • rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się i rozwoju kulturalnego;
 • samodzielnie podejmuje działania pedagogiczne i społeczne;
 • podejmuje refleksję etyczną w odniesieniu do wykonywanej pracy;
 • ma świadomość istnienia etycznego wymiaru w badaniach pedagogicznych;
 • utrzymuje i rozwija więzi społeczne.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada przygotowanie pedagogiczne – teoretyczne i praktyczne (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, Dz.U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku), uprawniającego go, w zależności od ukończonej specjalności (zgodnie z § 19.2 ww. Rozporządzenia) do pełnienia roli zawodowej:

 • nauczyciela-pedagoga w przedszkolu lub szkole podstawowej,
 • nauczyciela-wychowawcy w świetlicy szkolnej (poziom szkoły podstawowej)
 • nauczyciela konsultanta-promotora zdrowia (poziom szkoły podstawowej).

Absolwent po ukończeniu trzyletnich studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika jest przygotowany do pracy w różnych obszarach działalności edukacyjnej, w przedszkolach, szkołach podstawowych, w państwowej i samorządowej administracji oświatowej, a także samozatrudnienia. Ważnym i znaczącym czynnikiem wzbogacającym pedagogiczne kompetencje absolwentów są specjalności, które wyraźnie konkretyzują kwalifikacje pedagogiczne i zawodowe. Szczegółowe kompetencje zawodowe absolwent uzyskuje w zakresie wybranej przez siebie specjalności. Ponadto zna język na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu kształcenia Językowego Rady Europy; niezależnie od specjalności ma opanowaną umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii w kreowaniu i prowadzeniu procesów edukacyjnych oraz pracy opiekuńczo-wychowawczej.

 

Kontakt

Instytutu Nauk o Wychowaniu
Kraków, ul. Ingardena 4
telefon 12 662 65 99
telefon 12 662 66 00
inow@up.krakow.pl

strona internetowa