Studia I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne 

 

Cel studiów

Celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku pedagogika jest umożliwienie zdobycia podstawowej wiedzy, kształtowanie i rozwijanie umiejętności oraz kompetencji społecznych, niezbędnych do elastycznego dostosowania się do potrzeb rynku pracy:

  • dostarczenie wiedzy: ogólnopedagogicznej, historyczno-filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, obejmującej podstawową terminologię, teorie i metodologię; na temat zasad i norm etycznych; która umożliwi zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy opiekuńczej oraz konstruowanie własnego rozwoju zawodowego;

  • rozwijanie umiejętności: w zakresie komunikacji interpersonalnej; posługiwania się warsztatem diagnostycznym; wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji z wykorzystaniem różnorodnych źródeł; formułowania i wyrażania własnych poglądów i idei w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych; samodzielnego zdobywania i wzbogacania wiedzy oraz praktycznego działania oraz umiejętności badawczych;

  • kształtowanie kompetencji: rozumienia potrzeby ciągłego dokształcania się i rozwoju kulturalnego; samodzielnego podejmowania działań pedagogicznych i społecznych; podejmowania refleksji dotyczącej etyki w odniesieniu do wykonywanej pracy; świadomości istnienia etycznego wymiaru w badaniach pedagogicznych; utrzymywania i rozwijania więzi społecznych na różnych poziomach; pracy w zespole.

 

Sylwetka absolwenta

W ramach kierunku pedagogika (studia stacjonarne i niestacjonarne) funkcjonują następujące specjalności:

Specjalność społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną
Absolwent pedagogiki społeczno-opiekuńczej z pedagogiką szkolną posiada przygotowanie pedagogiczne, teoretyczne i praktyczne uprawniające do pełnienia ról zawodowych:
- nauczyciel doradca metodyczny – udziela porad, pomocy merytorycznej i metodycznej nauczycielom określonego przedmiotu (rodzaju zajęć) w pracy dydaktyczno - wychowawczej, opiekuńczej, w rozwiązywaniu problemów pedagogicznych oraz inicjuje udział nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego,
- nauczyciel konsultant – wykonuje prace związane z diagnozowaniem stanu kwalifikacji nauczycieli, organizowaniem doskonalenia umiejętności kierunkowych, metodycznych i wychowawczych nauczycieli,
- nauczyciel w placówkach pozaszkolnych – planuje, organizuje i prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze stałe, okresowe i okazjonalne lub zajęcia sportowe, rekreacyjne i turystyczne w domach kultury, pałacach młodzieży, ogrodach jordanowskich, międzyszkolnych ośrodkach sportowych, ogniskach pracy pozaszkolnej, placówkach kształcenia ustawicznego i placówkach kształcenia praktycznego,
- pedagog szkolny – organizuje w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, bursach oraz domach wczasów dziecięcych pomoc pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie i efektywności uczenia się,
- wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych.

Specjalność promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień
Absolwent pedagogiki – promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień posiada przygotowanie pedagogiczne, teoretyczne i praktyczne uprawniające do pełnienia ról zawodowych:
- nauczyciel w placówkach pozaszkolnych – planuje, organizuje i prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze stałe, okresowe i okazjonalne lub zajęcia sportowe, rekreacyjne i turystyczne w domach kultury, pałacach młodzieży, ogrodach jordanowskich, międzyszkolnych ośrodkach sportowych, ogniskach pracy pozaszkolnej, placówkach kształcenia ustawicznego i placówkach kształcenia praktycznego,
- nauczyciel konsultant – wykonuje prace związane z organizowaniem doskonalenia umiejętności kierunkowych, metodycznych i wychowawczych nauczycieli w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
- wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

Kontakt

Instytutu Nauk o Wychowaniu
Kraków, ul.Ingardena 4
tel. 12 662 65 99, 12 662 66 00