studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Cel studiów

Celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia kierunku matematyka jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach, na których niezbędna jest wiedza z zakresu matematyki teoretycznej i jej zastosowań. Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze zarówno ogólnym, jak i specyficznym. Uzyskane wykształcenie daje przygotowanie, w zależności od wybranej specjalności nauczycielskiej, do nauczania zawodu nauczyciela matematyki lub matematyki z informatyką oraz do kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły podstawowej. W przypadku wyboru specjalności nienauczycielskiej Analiza danych absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej. Studia na kierunku matematyka dostarczają szerokiej wiedzy matematycznej i kształtują umiejętności umożliwiające absolwentowi studiów pierwszego stopnia doskonalenie się w zakresie matematyki wyższej, a także podnoszenie kwalifikacji na kolejnych szczeblach edukacji.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia kierunku matematyka ma wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki, takich jak: analiza matematyczna, algebra, geometria, logika i teoria mnogości. Potrafi w twórczy sposób rozwiązywać problemy praktyczne i teoretyczne, jest również otwarty na najnowsze osiągnięcia nauki i ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji. Jest to niezwykle istotne w obecnych czasach i odpowiada na zapotrzebowanie stale zmieniającej się sytuacji w gospodarce rynkowej. Dodatkowo, absolwent studiów I stopnia zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz przygotowany jest do posługiwania się technikami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT).

Absolwent specjalności nauczycielskiej dysponuje odpowiednim przygotowaniem psychologicznym, pedagogicznym i dydaktycznym pozwalającym mu pełnić role: nauczyciela – wychowawcy i opiekuna oraz nauczyciela – osoby integrująco-motywującej zespoły uczniowskie do podejmowania wysiłku w zdobywaniu wiedzy. Posiada także wstępne przygotowanie umożliwiające projektowanie badań edukacyjnych.

Kontakt

Instytut Matematyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 219
telefon 12 662 62 73
instmat@up.krakow.pl

strona internetowa