studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

Wybierz studia Rejestracja elektroniczna

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku matematyka ma wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki, takich jak: analiza matematyczna, algebra, geometria, logika i teoria mnogości. Potrafi w twórczy sposób rozwiązywać problemy praktyczne i teoretyczne, jest również otwarty na najnowsze osiągnięcia nauki i ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji. Jest to niezwykle istotne w obecnych czasach i odpowiada na zapotrzebowanie stale zmieniającej się sytuacji w gospodarce rynkowej. Dodatkowo, absolwent studiów pierwszego stopnia zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz przygotowany jest do posługiwania się technologią informacyjną.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent specjalności matematyka (nauczycielska) uzyskuje tytuł zawodowy licencjata matematyki. Ukończone studia dają mu uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kierunku matematyka, w szczególności dają możliwość podjęcia takich studiów na specjalnościach nauczycielskich: matematyka, matematyka z informatyką (o ile student ukończył studia pierwszego stopnia ze specjalności matematyka z informatyką). Student po ukończeniu studiów pierwszego stopnia uzyskuje kompetencje w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego, będącego wstępnym przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki. Kwalifikacje do uzyskana zawodu nauczyciela matematyki student uzyskuje po ukończeniu studiów drugiego stopnia. Osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia o specjalności matematyka (nauczycielska) może znaleźć zatrudnienie między innymi w urzędach statystycznych i ośrodkach badań demograficznych.

Absolwent specjalności matematyka z informatyką uzyskuje tytuł zawodowy licencjata matematyki o specjalności matematyka z informatyką. Dodatkowo specjalność matematyka z informatyką ma za zadanie przygotowanie absolwentów do pracy na stanowiskach, na których wymagane jest posiadanie rozbudowanych kompetencji informatycznych, umożliwiających sprawne posługiwanie się narzędziami z obszaru nowych technologii, wspomagającymi pracę instytucji w okresie dynamicznego rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Absolwent specjalności analiza danych uzyskuje tytuł zawodowy licencjata matematyki o specjalności analiza danych. Specjalność ta związana jest z umiejętnością profesjonalnego opracowywania danych statystycznych. Absolwent tej specjalności potrafi przeprowadzać analizę danych dotyczących różnych zjawisk: przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych, a także zjawisk występujących w problemach technicznych. W szczególności potrafi przeprowadzić analizę w zakresie statystyk opisowych, posługiwać się testami statystycznymi w zakresie oceny parametrów danego zjawiska, wyznaczania jego trendu i cykliczności oraz porównywania zjawisk między sobą. Ponadto, absolwent tej specjalności posiada umiejętności posługiwania się programami komputerowymi umożliwiającymi przeprowadzanie powyższych analiz.

 

Dostęp do dalszych studiów

Studia na kierunku matematyka dostarczają szerokiej wiedzy matematycznej i kształtują umiejętności umożliwiające absolwentowi studiów pierwszego stopnia doskonalenie w zakresie matematyki wyższej, a także podnoszenia kwalifikacji na kolejnych szczeblach edukacji, w tym w szczególności na studiach drugiego stopnia lub na studiach podyplomowych.

Kontakt

Instytut Matematyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 219
telefon 12 662 62 73
instmat@up.krakow.pl

strona internetowa