studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku uzyskuje tytuł zawodowy licencjata matematyki.

Posiada wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki, takich jak: analiza matematyczna, algebra liniowa, geometria, logika i teoria mnogości, statystyka i rachunek prawdopodobieństwa oraz informatyka i matematyka obliczeniowa.

Dysponuje umiejętnościami dokonywania złożonych obliczeń, wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych, przeprowadzania rozumowań matematycznych (dowodów), formułowania problemów w sposób matematyczny w postaci symbolicznej. Potrafi w twórczy sposób rozwiązywać problemy praktyczne i teoretyczne, jest otwarty na najnowsze osiągnięcia nauki i przygotowany do podnoszenia swoich kwalifikacji, pozwalających na dostosowanie się do zmian w gospodarce rynkowej.

Dodatkowo, absolwent studiów pierwszego stopnia, zna język obcy na poziomie średniozaawansowanym B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz jest przygotowany do posługiwania się technologią informacyjną.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku może znaleźć zatrudnienie w konsorcjach przemysłowych, firmach komputerowych, a także w sektorze finansowym.

Absolwent specjalności matematyka (nauczycielska) uzyskuje wiedzę oraz umiejętności z zasadniczego trzonu przygotowania pedagogicznego (psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego) niezbędnego do uzyskania, po studiach drugiego stopnia, kwalifikacji nauczycielskich w zakresie nauczania matematyki. Jest przygotowany do pełnienia funkcji opiekuna-wychowawcy, osoby adaptacyjno-integrującej. Zdobywa także wstępne przygotowanie umożliwiające prowadzenie badań edukacyjnych.

Absolwent nienauczycielskiej specjalności matematyka uniwersalna uzyskuje wiedzę umożliwiającą stosowanie metod matematycznych w analizie i modelowania różnych zjawisk: przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych, a także zjawisk występujących w problemach technicznych. Zdobywa wiedzę programistyczną pozwalającą na adaptację do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości informatycznej.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu statystyki, sztucznej inteligencji, analizy numerycznej, systemów baz danych i programowania. Dobór treści programowych jest nakierowany nie tylko na tworzenie modeli mających za zadanie odkrycie istoty opisywanych zjawisk, ale także na ich aspekt praktyczny uwzględniający zdolności predykcyjne modeli i ich własności numeryczne. W szczególności, omawiane jest zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do wspomagania procesu podejmowania decyzji w warunkach ograniczonej pewności.

Program studiów umożliwia zdobycie umiejętności korzystania z nowoczesnych technik przetwarzania danych za pomocą bibliotek języków Python i R oraz praktycznego wykorzystania systemów bazodanowych SQL i NoSQL, jak również narzędzi Business Intelligence. W oparciu o zdobytą wiedzę dotyczącą zasad programowania obiektowego oraz wzorców projektowych i architektonicznych absolwent potrafi tworzyć aplikacje internetowe współpracujące z bazami danych. W ramach przedmiotów do wyboru studenci mają możliwość pogłębienia wiedzy i zdobycia specjalistycznych umiejętności zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, może ubiegać się o zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w firmach bankowych, w ośrodkach badań statystycznych, a także w sektorach związanych z branżą IT.

Ukończone studia pozwalają także na podjęcie pracy w instytucjach i laboratoriach badawczych na stanowiskach wymagających umiejętności modelowania, symulacji i analizy danych.

 

Dostęp do dalszych studiów

Ukończenie pierwszego stopnia studiów uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku matematyka.

Kontakt

Instytut Matematyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 219
telefon 12 662 62 73
instmat@up.krakow.pl

strona internetowa