Studia I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne

 

Cel studiów

Celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia kierunku matematyka jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach, na których niezbędna jest wiedza z zakresu matematyki teoretycznej i jej zastosowań. Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze zarówno ogólnym, jak i specyficznym.

Uzyskane wykształcenie daje przygotowanie, w zależności od wybranej specjalności, do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły podstawowej w przypadku wyboru specjalności nauczycielskiej i do pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu, w przypadku wyboru specjalności matematyka stosowana.

Studia na kierunku matematyka dostarczają szerokiej wiedzy matematycznej i kształtują umiejętności umożliwiające absolwentowi studiów pierwszego stopnia doskonalenie się w zakresie matematyki wyższej, a także podnoszenie kwalifikacji na kolejnych szczeblach edukacji.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku matematyka ma wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki, takich jak: analiza matematyczna, algebra, geometria, logika i teoria mnogości. Potrafi w twórczy sposób rozwiązywać problemy praktyczne i teoretyczne, jest również otwarty na najnowsze osiągnięcia nauki i ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji. Jest to niezwykle istotne w obecnych czasach i odpowiada na zapotrzebowanie stale zmieniającej się sytuacji w gospodarce rynkowej.

Dodatkowo, absolwent studiów pierwszego stopnia zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz przygotowany jest do posługiwania się technologią informacyjną. Absolwent specjalności nauczycielskiej dysponuje odpowiednim przygotowaniem psychologicznym, pedagogicznym i dydaktycznym pozwalającym mu pełnić role: nauczyciela – wychowawcy i opiekuna oraz nauczyciela – osoby integrująco-motywującej. Posiada także wstępne przygotowanie umożliwiające prowadzenie badań edukacyjnych.

 

Kontakt

Instytut Matematyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 219
tel. 12 662 62 73, 112 662 62 74
instmat@up.krakow.pl