studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent/ka kierunku studiów kulturoznawstwo i wiedza o mediach, studia pierwszego stopnia, posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach. Zna podstawową terminologię literaturoznawczą, kulturoznawczą i medialną, najważniejsze metody badawcze tekstów i instytucji kultury, przekazów i instytucji medialnych. Absolwent/ka identyfikuje, rozumie i analizuje zjawiska i procesy kulturowe oraz medialne, zarówno współczesne, jak i dawne, dobierając odpowiednie narzędzia badawcze. Przygotowuje prace pisemne i wystąpienia ustne oraz multimedialne typowe dla kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach, wykorzystując do tego celu podstawowe ujęcia teoretyczne oraz różne źródła wiedzy. Umie posługiwać się językiem podstawowym dla literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach. Absolwent/ka potrafi samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje, przygotować bibliografię przedmiotową, poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać problemy, związane z kierunkiem studiów. Absolwent/ka zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Przygotowuje teksty pisemne i ustne w obcym języku. Zna podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej. Rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia i zdobywania wiedzy. Ma świadomość roli kultury i mediów w kształtowaniu tożsamości narodowej i lokalnej. Uczestniczy w życiu kulturalnym swojego regionu i całego kraju.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent/ka jest przygotowany do pracy w instytucjach kultury i medialnych w charakterze pracownika w obszarze funkcjonowania instytucji medialnych, komunikacji publicznej, reklamy, promocji, marketingu.

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł licencjata daje absolwentowi możliwość ubiegania się o przyjęcia na studia drugiego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Filologii Polskiej
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 563
telefon 12 662 61 44
polon@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Filologii Polskiej