studia pierwszego stopnia, profil praktyczny

 

Cel studiów

Celem studiów na kierunku informatyka jest przygotowanie absolwenta do pracy w zawodzie informatyka w oparciu o osiągniętą wiedzę i umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne i komunikacyjne, którego kwalifikacje będą odpowiedzią na potrzeby współczesnego, podlegającego szybkim zmianom, rynku pracy. Osiągnięcie tego celu możliwe będzie dzięki wiedzy, umiejętnościom praktycznym i kompetencjom społecznym zdefiniowanym w ramach kierunkowych efektów kształcenia.

Celem studiów jest również przygotowanie absolwentów do uzupełnienia i poszerzania wykształcenia na studiach drugiego stopnia z zakresu informatyki.

 

Sylwetka absolwenta

Inżynierskie studia pierwszego stopnia na kierunku informatyka przygotowują absolwentów w zakresie treści matematycznych i technicznych niezbędnych do realizacji przedmiotów kierunkowych i wykonywania zawodu informatyka. Obejmują one kompetencje inżynierskie wykorzystywane przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich oraz ich rozwiązywaniu.

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne między innymi w zakresie algorytmiki i programowania, organizacji i architektury systemów komputerowych, oraz ich bezpieczeństwa, implementacji i wdrażania oprogramowania, baz danych i sieci komputerowych, multimediów i technologii internetowych, administrowania małymi oraz średniej wielkości systemami informatycznymi. Ponadto w kluczowe umiejętności absolwenta kierunku wpisuje się zdolność analitycznego podejścia do rozwiązywania problemów pojawiających się w realizowanych przez niego inżynierskich projektach informatycznych.

Dodatkowo absolwent jest wyposażony w wiedzę i umiejętności z podstaw przedsiębiorczości oraz w zakresie korzystania z technik kształcenia zdalnego (w tym z platform elearningowych) i języka obcego (na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) oraz języka specjalistycznego.

Zdobyte podczas studiów wielozakresowa wiedza i umiejętności poszerzane są poprzez udział studenta w sześciomiesięcznych praktykach w firmach z branży IT. Dzięki nim student nabywa niezbędne umiejętności i doświadczenia, które pozwalają mu na zwiększenie kompetencji informatycznych i umocnienie swojej pozycji podczas wchodzenia na rynek pracy. Wykształcone podczas studiów kompetencje społeczne i interpersonalne znacząco wzmocnią potencjał zawodowy absolwentów informatyki w obszarze przedsiębiorczości, przygotowania do pracy w zespole, świadomości podnoszenia kwalifikacji i ich dostosowywania do rynku pracy.

 

Kontakt

Instytut Informatyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 403N
telefon 12 662 78 45
ii@up.krakow.pl

strona internetowa