Studia I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne

 

Cel studiów

Celem studiów na kierunku informatyka jest przygotowanie absolwenta do pracy w zawodzie informatyka w oparciu o osiągniętą wiedzę i umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne i komunikacyjne, którego kwalifikacje będą odpowiedzią na potrzeby współczesnego, podlegającego szybkim zmianom, rynku pracy. Osiągnięcie tego celu możliwe będzie dzięki wiedzy, umiejętnościom i kompetencjom społecznym zdefiniowanym w ramach kierunkowych efektów kształcenia.

Celem studiów jest również przygotowanie absolwentów do zdobywania wykształcenia w kierunku informatycznym na studiach drugiego stopnia.

 

Sylwetka absolwenta

Studia pierwszego stopnia na kierunku informatyka przygotowują absolwentów do wykonywania zawodu informatyka poprzez realizację przedmiotów kierunkowych, a także przez zapewnienie im odpowiedniej wiedzy: matematycznej, podstaw funkcjonowania gospodarki rynkowej, komunikacji interpersonalnej, umiejętności korzystania z technik kształcenia zdalnego (w tym z platform e-learningowych) oraz znajomości języka obcego (na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz języka specjalistycznego).

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie algorytmiki i programowania, organizacji i architektury systemów komputerowych, oprogramowania systemów komputerowych, baz danych i sieci komputerowych, multimediów i technologii internetowych – stanowiących kanon informatyki. Studia, oprócz przygotowania do administrowania małymi oraz średniej wielkości systemami informatycznymi, dzięki elastycznej organizacji planu zajęć i możliwości wyboru specjalności oraz dodatkowych przedmiotów informatycznych, pozwalają na rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień studenta.

Wykształcone podczas studiów kompetencje społeczne i interpersonalne znacząco wzmocnią potencjał zawodowy absolwentów Informatyki w obszarze rozumienia specyfiki realizowanych zadań i umiejętności współdziałania w interdyscyplinarnych zespołach, świadomości konieczności ciągłego podnoszenia kwalifikacji i konieczności ich dostosowywania do rynku pracy.

Absolwent w zależności od wybranej specjalności, jest przygotowany do prowadzenia własnej (mikro)firmy informatycznej lub podjęcia pracy między innymi jako: administrator systemów komputerowych, administrator baz danych, administrator sieci informatycznej, projektant stron internetowych (webmaster), grafik komputerowy, projektant aplikacji multimedialnych i innych.

 

Kontakt

Instytut Informatyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 403N
tel. 12 662 63 22
katedra@up.krakow.pl