studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę z zakresu historii Polski i świata od czasów najdawniejszych do współczesności, a także wykazuje znajomość historii lokalnej, szczególnie w odniesieniu do historii Krakowa i południowej Polski, którą potrafi wykorzystać w pracy pozaszkolnych placówkach oświatowych oraz na rzecz instytucji kultury i samorządu terytorialnego.

Absolwent potrafi również przeprowadzić wstępne badania z zakresu genealogii, biografistyki oraz regionalistyki, które może wykorzystać w pracy na rzecz lokalnej społeczności, a także prowadząc własną działalność gospodarczą. Rozumie konieczność ciągłego dokształcania się i rozwoju kulturalnego w procesie uczenia się przez całe życie. Jest gotów do propagowania wiedzy historycznej i wiedzy o społeczeństwie oraz objaśniania jej w środowisku lokalnym.

W ramach specjalności realizowanych w trakcie studiów na zasadzie wyboru (nauczycielska: historia i wiedza o społeczeństwie oraz antropologia historyczna) absolwent nabywa kompetencje do kontynuowania kształcenia w specjalności nauczycielskiej, wykonywania różnych profesji związanych z dokumentacją i popularyzowaniem historii. Posiada umiejętności oraz wiedzę umożliwiającą pełnienie funkcji edukatora w pozaszkolnych instytucjach nauki i kultury, a także organizacjach (stowarzyszeniach) promujących wiedzę z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Ponadto absolwent jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach odpowiedzialnych za promocję i ochronę dziedzictwa historycznego i kulturowego w ujęciu ogólnopolskim oraz regionalnym.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Specjalność nauczycielska: historia i wiedza o społeczeństwie
absolwent nauczycielskich studiów wyższych pierwszego stopnia posiada przygotowanie do:

 • kontynuowania kształcenia w specjalności nauczycielskiej na studiach drugiego stopnia,
 • pełnienia funkcji edukatora w pozaszkolnych instytucjach nauki i kultury,
 • podjęcia pracy w placówkach:
  • naukowych, zajmujących się różnymi aspektami badania dziejów,
  • popularyzujących wiedzę historyczną,
  • zajmujących się ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego, w tym w muzeach,
  • regionalnych (na przykład muzea, miejsca pamięci, centra i ośrodki kultury, fundacje, Lokalne Grupy Działania),
  • związanych z aktywnością w przestrzeni społecznej i politycznej.

Specjalność: antropologia historyczna
absolwent posiada przygotowanie do podjęcia pracy w:

 • domach i centrach kultury,
 • muzeach, skansenach, mediach ogólnokrajowych i samorządowych, galeriach sztuki, salonach wystawowych,
 • regionalnych (na przykład muzea, miejsca pamięci, centra i ośrodki kultury, fundacje, Lokalne Grupy Działania),
 • stowarzyszeniach prowadzących działalność na rzecz rozwoju kultury i promujących wiedzę historyczną.

 

Dostęp do dalszych studiów

 • studia drugiego stopnia
 • studia podyplomowe

 

Kontakt

Instytut Historii i Archiwistyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 324
telefon 12 662 61 82
historia@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Historii i Archiwistyki