studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Cel studiów

Specjalność nauczycielska: historia i wiedza o społeczeństwie
Absolwent nauczycielskich studiów wyższych pierwszego stopnia posiada przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne (teoretyczne i praktyczne) do:

  • nauczania przedmiotów: historia i wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej;
  • pełnienia funkcji edukatora w pozaszkolnych instytucjach nauki i kultury, a także organizacjach (stowarzyszeniach) promujących wiedzę z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;
  • organizacji zajęć edukacyjnych i kulturowych z przeznaczeniem dla lokalnej społeczności;
  • pracy w organizacjach i instytucjach odpowiedzialnych za promocję i ochronę dziedzictwa historycznego i kulturowego w ujęciu ogólnopolskim oraz regionalnym (np. muzea, miejsca pamięci, centra i ośrodki kultury, fundacje, Lokalne Grupy Działania).

Specjalność: antropologia historyczna
Absolwent studiów wyższych pierwszego stopnia posiada przygotowanie do podjęcia pracy w domach i centrach kultury, muzeach, skansenach, mediach ogólnokrajowych i samorządowych oraz stowarzyszeniach prowadzących działalność na rzecz rozwoju kultury i promujących wiedzę historyczną. Ponadto może współpracować z galeriami sztuki, salonami wystawowymi i różnymi instytucjami wspierającymi badania historyczne oraz ochronę i zabezpieczenie dziedzictwa narodowego.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku historia prowadzonego przez Instytut Historii i Archiwistyki posiada wiedzę z zakresu historii Polski i świata od czasów najdawniejszych do współczesności, także odnoszącą się do historii lokalnej.

Poza tym posiada umiejętność:

  • wyszukiwania, selekcji, opracowania i archiwizowania materiałów historycznych służących propagowaniu wiedzy o świecie, Europie, Polsce i regionie;
  • prowadzenia wstępnych badań z zakresu genealogii, biografistyki oraz regionalistyki, które może wykorzystać w pracy na rzecz lokalnej społeczności, a także prowadząc własną działalność gospodarczą;
  • promocji i popularyzacji regionalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego;
  • wykonywania innych profesji związanych z dokumentowaniem i popularyzowaniem historii.

 

Kontakt

Instytut Historii i Archiwistyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 324
telefon 12 662 61 82
historia@up.krakow.pl

strona internetowa