studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Cel studiów

Celem studiów jest uzyskanie wykształcenia zawodowego w zakresie grafiki warsztatowej, użytkowej oraz działań pokrewnych, w oparciu o wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Studia zapewniają zdobycie wiedzy ogólnohumanistycznej kształtującej świadomość twórczą i kompetencje zawodowe. Studia łączą tradycję z nowoczesnością i oferują naukę klasycznych warsztatowych technik graficznych (druk wklęsły, płaski, wypukły i sitodruk) oraz współczesnych technik cyfrowych (obraz cyfrowy, realizacje multimedialne), projektowania graficznego, grafiki edytorskiej. Ponadto studia rozwijają zdolności kreacyjne i sprawność warsztatową w dziedzinie ilustracji, komiksu, storyboardu, fotografii i rysunku (klasycznego i narracyjnego). Celem studiów jest również zdobycie wiedzy teoretycznej dotyczącej historii sztuki, grafiki warsztatowej, fotografii, dizajnu oraz wprowadzenie w zasady autopromocji.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu historii sztuki, historii kultury i cywilizacji, etyki, estetyki oraz filozofii. Posiada wiedzę i umiejętności warsztatowe oraz artystyczne w zakresie grafiki i obszarów pokrewnych, umożliwiające podejmowanie twórczości własnej oraz pracy w zespole. Jest przygotowany do posługiwania się tradycyjnymi i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego w twórczości graficznej i projektowaniu graficznym. Zna klasyczne techniki graficzne oraz współczesne techniki cyfrowe. Absolwent potrafi brać aktywny udział w życiu środowiska artystycznego jako samodzielny artysta grafik. Potrafi realizować wystawy indywidualne, uczestniczy w wystawach zbiorowych i konkursach. Jest przygotowany do pracy w instytucjach kultury, wydawnictwach, studiach projektowych. Absolwent posiada zdolności kreacyjne, sprawność warsztatową z dziedziny ilustracji, komiksu, storyboardu, fotografii, rysunku, filmu animowanego. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Uzyskany stopień zawodowy daje prawo do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Grafiki i Wzornictwa
Kraków, ul. Mazowiecka 43
telefon 12 662 66 72
insztuki@up.krakow.pl

strona internetowa