studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

Wybierz studia Rejestracja elektroniczna

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu historii sztuki, historii kultury i cywilizacji, etyki, estetyki oraz filozofii. Posiada wiedzę i umiejętności warsztatowe oraz artystyczne w zakresie grafiki i obszarów pokrewnych, umożliwiające podejmowanie twórczości własnej oraz pracy w zespole.

Jest przygotowany do posługiwania się tradycyjnymi i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego w twórczości graficznej i projektowaniu graficznym. Zna klasyczne techniki graficzne oraz współczesne techniki cyfrowe.

Absolwent potrafi brać aktywny udział w życiu środowiska artystycznego jako samodzielny artysta grafik. Potrafi realizować wystawy indywidualne, uczestniczy w wystawach zbiorowych i konkursach. Jest przygotowany do pracy w instytucjach kultury, wydawnictwach, studiach projektowych.

Absolwent posiada zdolności kreacyjne, sprawność warsztatową z dziedziny ilustracji, komiksu, storyboardu, fotografii, rysunku, filmu animowanego.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Uzyskany stopień zawodowy daje prawo do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Celem studiów jest uzyskanie wykształcenia zawodowego w zakresie grafiki warsztatowej, użytkowej oraz działań pokrewnych, w oparciu o wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Studia zapewniają zdobycie wiedzy ogólnohumanistycznej kształtującej świadomość twórczą i kompetencje zawodowe.

 

Dostęp do dalszych studiów

Możliwość kontynuacji – studia magisterskie drugiego stopnia.

 

Kontakt

Instytut Grafiki i Wzornictwa
Kraków, ul. Podbrzezie 3
telefon 12 662 66 85
insztuki@up.krakow.pl

strona internetowa