studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Cel studiów

Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku geografia jest:

  • zdobycie wiedzy w zakresie geografii fizycznej i geografii społeczno-ekonomicznej w stopniu pozwalającym na prawidłowe rozumienie wzajemnych, obustronnych relacji między elementami środowiska geograficznego i ich dynamiki;
  • wyrobienie umiejętności samodzielnego pozyskiwania, analizy i interpretacji danych o środowisku geograficznym (przyrodniczym i społeczno-gospodarczym) w układzie przestrzennym oraz prawidłowego posługiwania się podstawową terminologią z zakresu głównych subdyscyplin: geografii fizycznej, geografii społeczno-ekonomicznej i geografii regionalnej;
  • przygotowanie do pracy samodzielnej i zespołowej, dyskusji wyników badań i obserwacji, formułowania opinii, prezentacji wyników (w formie ustnej i pisemnej);
  • wykształcenie kompetencji społecznych, pozwalających na świadome i odpowiedzialne funkcjonowanie w społeczeństwie oraz profesjonalne i rzetelne pełnienie funkcji zawodowych.

 

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów oraz napisaniu pracy dyplomowej absolwent studiów rozumie relacje zachodzące między poszczególnymi elementami przestrzeni geograficznej (przyrodniczej, społeczno-gospodarczej, kulturowej), zna i potrafi omówić podstawowe procesy, które zachodzą w przyrodzie, społeczeństwie i gospodarce. Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu geografii fizycznej i społecznoekonomicznej (w jęciu ogólnym i regionalnym). Zna podstawy racjonalnego wykorzystania i kształtowania środowiska geograficznego, co pozwala mu opracować opinię w tym względzie dla władz lokalnych (gmina, powiat) i regionalnych (województwo) w swoim miejscu zamieszkania lub miejscu pracy zawodowej. Umie posługiwać się literaturą naukowa, źródłami statystycznymi, ogólnymi i specjalistycznymi opracowaniami kartograficznymi, podstawowymi instrumentami pomiarowymi służącymi do pozyskiwania danych o środowisku geograficznym, posługuje podstawowymi programami GIS (Geographic Information System). Potrafi zaplanować i przeprowadzić w terenie podstawowe badania komponentów środowiska przyrodniczego oraz podstawowe analizy funkcjonowania systemów społeczno-gospodarczych różnej skali układów przestrzennych dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią. Potrafi pozyskiwać, gromadzić i analizować dane o środowisku geograficznym, a uzyskane wyniki potrafi przedstawić stosując odpowiednio dobrane metody prezentacji. Posiada poszerzoną wiedzę oraz umiejętności z zakresu wybranej podczas studiów specjalności.

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest osobą, która wykazuje postawę przedsiębiorczą, potrafi pracować indywidualnie oraz w zespole, zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, posiada wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnych, potrafi racjonalnie planować swoją ścieżkę kariery zawodowej, jest świadom konieczności podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych oraz ma świadomość postępowania zgodnie z zasadami etyki.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku geografia jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się kompleksowym kształtowaniem i ochroną środowiska przyrodniczego, gospodarką przestrzenną, warunkami życia ludności oraz organizacją działalności społeczno-gospodarczej, a także systemami zarządzania środowiskiem. Absolwent specjalności nauczycielskiej posiada wiedzę oraz nabywa umiejętności określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, zdobywając kwalifikacje nauczycielskie do nauczania w szkole podstawowej wybranych w ramach realizowanej specjalności przedmiotów.

Uzyskany tytuł licencjata daje możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia (na kierunkach geografia, gospodarka przestrzenna oraz turystyka i rekreacja) i studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Geografii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 442
telefon 12 662 62 45
geograf@up.krakow.pl

strona internetowa