Studia I stopnia, 3-letnie, stacjonarne 

 

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie wiedzy w zakresie wybranej filologii, a w szczególności w zakresie wiedzy o języku, literaturze i kulturze wybranego obszaru języka. Celem studiów jest przygotowanie studenta do podjęcia pracy w sektorach wymagających dobrej znajomości języka obcego.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada ogólną wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka obcego na poziomie biegłości C1 (wg ESOKJ Rady Europy) oraz posiada znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent umie rozwiązywać proste problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje ogólne, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

 

Kontakt

Instytut Neofilologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 255

tel. 12 662 62 01
neofil@up.krakow.pl