studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka rosyjskiego na poziomie biegłości C1 oraz zna drugi język obcy na poziomie:

  • B1 – specjalność przekładoznawcza (lektorat)
  • B2 – filologia rosyjska z językiem angielskim / filologia rosyjska z językiem francuskim / filologia rosyjska z językiem hiszpańskim.

Ponadto posiada ogólną wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu obu języków oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne zgodne z kierunkowymi efektami uczenia się.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent, który wybrał specjalność przekładoznawczą posiada kwalifikacje do wykonywania tłumaczeń zwykłych (niepoświadczonych) ustnych i pisemnych, może także podjąć pracę w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka.

Absolwent, który wybrał specjalność filologia rosyjska z językiem angielskim / filologia rosyjska z językiem francuskim / filologia rosyjska z językiem hiszpańskim / filologia rosyjska z językiem niemieckim / filologia rosyjska z językiem włoskim jest przygotowany do wykonywania zawodu lingwisty – specjalisty w zakresie komunikacji oraz języka biznesu, rozwijającego się na styku Wschodu i Zachodu Europy, a także obsługi klienta zagranicznego dla potrzeb rynku pracy.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwent studiów pierwszego stopnia może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Neofilologii
Kraków, ul. Studencka 5, pokój 101
telefon 12 662 67 31
filologia.rosyjska@up.krakow.pl

strona internetowa