studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Cel studiów

Studia ukierunkowane są na praktyczną naukę języków: rosyjskiego i drugiego języka obcego. Nieodłącznym ich elementem jest także zapoznanie studenta z szeroko pojętą historią i kulturą oraz literaturą obszarów, na których języki te pełnią współcześnie funkcję podstawowego środka komunikacji werbalnej i są zarazem skarbcem wielowiekowej i wielopokoleniowej tradycji narodowej. Jest to możliwe dzięki przedmiotom specjalistycznym, stanowiącym uzupełnienie tych związanych z nauką języka (Historia i kultura rosyjskiego obszaru językowego, Historia i kultura obszaru językowego, charakterystycznego dla drugiego języka, Pragmatyka interkulturowa).

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka rosyjskiego na poziomie biegłości C1 oraz zna drugi język obcy na poziomie B1 (dla ścieżki język rosyjski, literatura i kultura rosyjskiego obszaru językowego) i na poziomie zbliżonym do B2 (specjalności: filologia rosyjska z językiem angielskim, filologia rosyjska z językiem francuskim i filologia rosyjska z językiem hiszpańskim). Ponadto, posiada ogólną wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu obu języków oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Poza tym, umie gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje ogólne, pracować w zespole i rozwiązywać proste problemy w nim powstające. Absolwent kierunku filologia rosyjska, który wybrał ścieżkę tłumaczeniową bądź języki obce w komunikacji biznesowej jest przygotowany do pracy w korporacjach międzynarodowych, firmach turystycznych i przedsiębiorstwach o różnym profilu, prowadzących działalność np. promocyjną, tłumaczeniową, wydawniczą, w środkach masowego przekazu, a także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury, w zakresie tworzenia i przetwarzania danych, itp.

 

Kontakt

Instytut Neofilologii
Kraków, ul. Studencka 5, pokój 101
telefon 12 662 67 31
instytut.neofilologii@up.krakow.pl 

strona internetowa