studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka rosyjskiego na poziomie biegłości C1 oraz zna drugi język obcy na poziomie:

  1. B1 – specjalność przekładoznawcza (lektorat);
  2. B2 – filologia rosyjska z językiem angielskim/filologia rosyjska z językiem hiszpańskim/filologia rosyjska z językiem ukraińskim/filologia rosyjska z językiem włoskim/filologia rosyjska z językiemfrancuskim/filologia rosyjska z językiem niemieckim.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodów w obszarze funkcjonowania korporacji międzynarodowych, firm turystycznych i przedsiębiorstw o różnym profilu, prowadzących działalność np. promocyjną, tłumaczeniową, wydawniczą, w środkach masowego przekazu, a także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury, w zakresie tworzenia i przetwarzania danych.

Absolwent filologii rosyjskiej z dodatkowym językiem obcym jest przygotowany do wykonywania zawodów związanych z konicznością posługiwania się wyżej wymienionymi językami obcymi. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne zgodne z kierunkowymi efektami uczenia się.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent, który wybrał specjalność przekładoznawczą posiada kwalifikacje do pracy w charakterze tłumacza (niepoświadczone tłumaczenia ustnie i pisemne) w różnych sferach: biznes, turystyka, handel międzynarodowy. Absolwent specjalności przekładoznawczej, oprócz kompetencji w zakresie wykonywania tłumaczeń, posiada szeroką bazę teoretyczną, pozwalającą rozstrzygać problemy, związane z przekładem różnych rodzajów tekstów: użytkowych, naukowych, prawniczych, ekonomicznych. Absolwent, który wybrał specjalność filologia rosyjska z językiem angielskim/filologia rosyjska z językiem hiszpańskim/filologia rosyjska z językiem ukraińskim/filologia rosyjska z językiem włoskim/filologia rosyjska z językiem francuskim/filologia rosyjska z językiem niemieckim jest przygotowany do wykonywania zawodu lingwisty – specjalisty w zakresie komunikacji oraz języka biznesu, rozwijającego się na styku Wschodu i Zachodu Europy, a także obsługi klienta zagranicznego dla potrzeb rynku pracy.

Absolwent, posiada kwalifikacje do wykonywania tłumaczeń zwykłych (niepoświadczonych) ustnych i pisemnych, może także podjąć pracę w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka. Absolwent posiada kompetencje językowe do pracy w instytucjach państwowych, nakierowanych na obsługę cudzoziemców oraz w placówkach związanych obsługą ruchu granicznego, a także w sektorze szeroko rozumianej turystyki oraz obsługi klienta zagranicznego (biura podróży, hotelarstwo, handel międzynarodowy).

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwent studiów pierwszego stopnia może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Neofilologii
Kraków, ul. Studencka 5, pokój 101
telefon 12 662 67 31
filologia.rosyjska@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Neofilologii