studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie wiedzy w zakresie filologii romańskiej, a w szczególności w zakresie wiedzy o języku, literatury i kultury francuskiego obszaru językowego oraz zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie wiedzy o języku, literatury i kultury innego obszaru językowego. Celem studiów jest przygotowanie studenta do podjęcia pracy w sektorach wymagających dobrej znajomości języka francuskiego oraz drugiego języka.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada ogólną wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu języka francuskiego oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu. Absolwent studiów posiada również ogólną wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu innego języka obcego. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka francuskiego na poziomie biegłości C1 (wg ESOKJ Rady Europy) oraz zna drugi język na poziomie co najmniej B1. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent umie rozwiązywać proste problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje ogólne, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Absolwent kierunku filologia romańska jest przygotowany do wykonywania zawodów w obszarze funkcjonowania korporacji międzynarodowych, firm turystycznych i przedsiębiorstw o różnym profilu, prowadzących działalność np. promocyjną, tłumaczeniową, wydawniczą, w środkach masowego przekazu, a także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości dwóch języków obcych, kultury, w zakresie tworzenia i przetwarzania danych, itp. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze zarówno ogólnym, jak i zawodowym.

 

Kontakt

Instytut Neofilologii
Kraków, ul. Studencka 5, pokój 101
telefon 12 662 67 31
instytut.neofilologii@up.krakow.pl 

strona internetowa