studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie wiedzy w zakresie wybranej filologii, a w szczególności w zakresie wiedzy o języku, literaturze i kulturze wybranego obszaru języka. Celem studiów jest przygotowanie studenta do podjęcia pracy w sektorach wymagających dobrej znajomości języka i kultury krajów hiszpańskiego obszaru językowego.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada ogólną wiedzę o języku, literaturze i kulturze hiszpańskiego obszaru językowego oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka obcego na poziomie biegłości C1 (wg ESOKJ Rady Europy) oraz posiada znajomość drugiego języka obcego na poziomie B1. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego.

Absolwent umie rozwiązywać proste problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje ogólne, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.

Absolwent kierunku filologia hiszpańska specjalność: języki specjalistyczne i tłumaczenie jest przygotowany do wykonywania zawodów w obszarze funkcjonowania korporacji międzynarodowych, firm turystycznych i przedsiębiorstw o różnym profilu, prowadzących działalność na przykład promocyjną, tłumaczeniową, wydawniczą, w środkach masowego przekazu, a także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka hiszpańskiego i kultury hiszpańskiego obszaru językowego, w zakresie tworzenia i przetwarzania danych, i tym podobnych.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Kontakt

Instytut Neofilologii
Kraków, ul. Studencka 5, pokój 101
telefon 12 662 67 31
instytut.neofilologii@up.krakow.pl 

strona internetowa