studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie wiedzy w zakresie filologii germańskiej, a w szczególności w zakresie wiedzy o języku, literaturze i kulturze niemieckiego obszaru językowego. Celem jest wykształcenie absolwenta gotowego do pracy w instytucjach wymagających dobrej znajomości języka niemieckiego.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka niemieckiego (na poziomie biegłości C1 wg ESOKJ Rady Europy), jak również znajomością drugiego, wybranego języka obcego na poziomie co najmniej B1. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent dysponuje ogólną wiedzą o literaturze, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego, a także o samym języku niemieckim i jego dziejach, oraz potrafi wykorzystać tę wiedzę w pracy zawodowej i życiu. Absolwent umie rozwiązywać podstawowe problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje ogólne, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze zarówno ogólnym, jak i zawodowym.

 

Kontakt

Instytut Neofilologii
Kraków, ul. Studencka 5, pokój 101
telefon 12 662 67 31
instytut.neofilologii@up.krakow.pl 

strona internetowa