Studia I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne

 

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie wiedzy w zakresie wybranej filologii, a w szczególności w zakresie wiedzy o języku, literaturze i kulturze wybranego obszaru języka. Celem studiów jest przygotowanie studenta do podjęcia pracy w sektorach wymagających dobrej znajomości języka obcego.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada ogólną wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego oraz umiejętności wykorzystania tej wiedzy w życiu i pracy zawodowej. Legitymuje się znajomością języka niemieckiego na poziomie biegłości zbliżonym do C1 (wg ESOKJ) oraz dysponuje znajomością drugiego języka obcego na poziomie B2. Posiada ponadto interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent umie rozwiązywać proste problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Absolwent kierunku filologia, który wybrał specjalizację nauczycielską metodyka nauczania języka niemieckiego jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorze edukacji. Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze zarówno ogólnym, jak i zawodowym.

Absolwent kierunku filologia, który wybrał specjalizację język niemiecki w biznesie, jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach o różnym profilu, prowadzących działalność np. promocyjną, tłumaczeniową, turystyczną, wydawniczą, handlową, jak również w mediach, instytucjach kultury, oraz w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury niemieckiego obszaru językowego itp.

 

Kontakt

Instytut Neofilologii
Kraków, ul. Studencka 5, pok. 101

tel. 12 662 67 31
germ@up.krakow.pl