studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie wiedzy w zakresie filologii angielskiej, a w szczególności w zakresie wiedzy o języku, literaturze, historii i kulturze krajów angielskiego obszaru językowego. Celem studiów jest przygotowanie studenta do podjęcia pracy w sektorach wymagających dobrej znajomości języka angielskiego.

 

Sylwetka absolwenta

Sylwetka absolwenta kierunku filologia angielska jest zgodna z uregulowaniami przyjętymi w ramach Procesu Bolońskiego tzw. deskryptorami efektów kształcenia. Absolwent studiów posiada ogólną wiedzę o języku, literaturze, historii i kulturze krajów angielskiego obszaru językowego oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej oraz różnych sytuacjach życiowych. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości C1 (wg ESOKJ Rady Europy), umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwent posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Umie rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje ogólne, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Kontakt

Instytut Filologii Angielskiej
Kraków, ul. Karmelicka 41, pokój 203
telefon 12 662 62 05
filologia.angielska@up.krakow.pl

strona internetowa