studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada ogólną wiedzę o języku, literaturze, historii i kulturze krajów angielskiego obszaru językowego oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej oraz różnych sytuacjach życiowych. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości C1 (wedługg ESOKJ Rady Europy), umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwent posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Umie rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje ogólne, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Możliwość zatrudnienia:

  • w biurach tłumaczeń, w sektorze usług, kultury i mediów (wydawnictwa, redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne), w biurach podróży;
  • w różnych instytucjach i firmach na stanowiskach wymagających bardzo dobrej znajomości języka angielskiego oraz wiedzy z zakresu kultury krajów obszaru anglojęzycznego;
  • w szkołach językowych;
  • ukończenie specjalności nauczycielskiej w zakresie języka angielskiego umożliwia kontynuację kształcenia w ramach ww. specjalności na studiach drugiego stopnia.

Uzyskanie pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela będzie możliwe po ukończeniu pięcioletniego cyklu kształcenia na specjalności nauczycielskiej.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwent studiów pierwszego stopnia specjalności nauczycielskiej w zakresie języka angielskiego otrzymuje tytuł zawodowy licencjata, który uprawnia go do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia (studia magisterskie) w tej samej lub pokrewnej specjalności oraz kształcenia w ramach studiów podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Filologii Angielskiej
Kraków, ul. Karmelicka 41, pokój 203
telefon 12 662 62 05
filologia.angielska@up.krakow.pl

strona internetowa