Studia I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne

 

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie wiedzy w zakresie wybranej filologii, a w szczególności w zakresie wiedzy o języku, literaturze i kulturze wybranego obszaru języka. Celem studiów jest przygotowanie studenta do podjęcia pracy w sektorach wymagających dobrej znajomości języka obcego.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada ogólną wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka obcego na poziomie biegłości C1 (wg ESOKJ Rady Europy) oraz posiada znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent umie rozwiązywać proste problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje ogólne, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Absolwent kierunku filologia, który wybrał specjalność nauczycielską, jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorze edukacji. Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze zarówno ogólnym, jak i zawodowym.

Absolwent kierunku filologia, który wybrał specjalność nienauczycielską, jest przygotowany do wykonywania zawodów w obszarze funkcjonowania firm o różnym profilu, prowadzących działalność np. promocyjną, tłumaczeniową, turystyczną, wydawniczą, w środkach masowego przekazu, a także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury, w zakresie tworzenia i przetwarzania danych itp.

 

Kontakt

Instytut Neofilologii
Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 203

tel. 12 662 62 05
filang@up.krakow.pl