studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i o literaturze polskiej. Zna podstawową terminologię polonistyczną, najważniejsze metody badawcze literaturoznawstwa i językoznawstwa.

Absolwent rozumie i umie analizować zjawiska oraz procesy literackie, językowe i kulturowe, zarówno współczesne, jak i dawne, dobierając odpowiednie narzędzia badawcze.

Potrafi przygotować prace pisemne i wystąpienia ustne, typowe dla kierunku filologia polska, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł wiedzy. Umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Absolwent potrafi samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje, przygotować bibliografię przedmiotową, poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać problemy zawodowe.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Umie przygotować teksty pisemne i ustne w obcym języku. Absolwent zna podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej. Absolwent rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia, zdobywania wiedzy. Ma świadomość roli języka i literatury w kształtowaniu tożsamości narodowej i lokalnej. Uczestniczy w życiu kulturalnym swojego regionu i całego kraju. Respektuje normy etyki zawodowej.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent, w zależności o wybranego modułu specjalnościowego:

  • jest przygotowany – dzięki realizacji zajęć bloku kształcenia psychologicznopedagogicznego i dydaktycznego – do pogłębiania wiedzy i poszerzania kompetencji pedagogiczno-dydaktycznych na studiach drugiego stopnia, których ukończenie pozwoli uzyskać pełne uprawnienia nauczycielskie (specjalność nauczycielska).
  • jest przygotowany do wykonywania zawodów w obszarze funkcjonowania mediów i komunikacji publicznej, w firmach prowadzących działalność reklamową, promocyjną oraz w instytucjach marketingowych (specjalność komunikacja społeczna i medialna);
  • jest przygotowany zarówno do wykonywania czynności redakcyjnych, jak i do zorganizowania warsztatu edytorskiego, do podejmowania inicjatyw wydawniczych, do koordynowania działań różnych podmiotów wykonujących usługi poligraficzne (specjalność edytorska).

 

Dostęp do dalszych studiów

Ukończenie studiów pierwszego stopnia (uzyskanie tytułu licencjata), zgodnych z Polską Ramą Kwalifikacyjną, daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Kontakt

Instytut Filologii Polskiej
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 563
telefon 12 662 61 44
polon@up.krakow.pl

strona internetowa