studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Cel studiów

  •  na studiach I stopnia na kierunku filologia polska absolwent specjalności nauczycielskiej uzyskuje uprawnienie konieczne do kontynuowania kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela na studiach II stopnia. Zgodnie z nowymi przepisami przygotowanie do zawodu nauczyciela trwa 5 lat.
  •  na studiach I stopnia na kierunku filologia polska absolwent specjalności edytorstwo przygotowuje się do wykonywania czynności redakcyjnych, do zorganizowania warsztatu edytorskiego, do podejmowania inicjatyw wydawniczych, do koordynowania działań różnych podmiotów wykonujących usługi poligraficzne.
  • na studiach I stopnia na kierunku filologia polska absolwent specjalności komunikacja społeczna przygotowuje się do zawodów w obszarze funkcjonowania mediów i komunikacji publicznej, w firmach prowadzących działalność reklamową, promocyjną oraz w instytucjach marketingowych

Uzyskanie tytułu licencjata oraz zdobycie kompetencji odpowiednich dla studiów pierwszego stopnia, zgodnych z Polską Ramą Kwalifikacji. Uzyskany tytuł licencjata daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i o literaturze polskiej. Zna podstawową terminologię polonistyczną, najważniejsze metody badawcze literaturoznawstwa i językoznawstwa.

Absolwent rozumie i umie analizować zjawiska oraz procesy literackie, językowe i kulturowe, zarówno współczesne, jak i dawne, dobierając odpowiednie narzędzia badawcze. Potrafi przygotować prace pisemne i wystąpienia ustne, typowe dla kierunku filologia polska, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł wiedzy. Umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Absolwent potrafi samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje, przygotować bibliografię przedmiotową, poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać problemy zawodowe.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Umie przygotować teksty pisemne i ustne w obcym języku.

Absolwent zna podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej. Absolwent rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia, zdobywania wiedzy. Ma świadomość roli języka i literatury w kształtowaniu tożsamości narodowej i lokalnej. Uczestniczy w życiu kulturalnym swojego regionu i całego kraju. Respektuje normy etyki zawodowej.

Kontakt

Instytut Filologii Polskiej
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 563
telefon 12 662 61 44
polon@up.krakow.pl

strona internetowa