Studia I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne

 

Cel studiów

Celem studiów na kierunku etyka – mediacje i negocjacje jest uzyskanie przez studenta wykształcenia w zakresie:

  • wiedzy teoretycznej z etyki, obejmującej jej historię, główne nurty, działy oraz kierunki etycznego myślenia;
  • wiedzy prawnej niezbędnej do prowadzenia działalności zawodowej;
  • wiedzy praktycznej dotyczącej komunikacji interpersonalnej i psychologii konfliktu;
  • strategii i praktyk negocjacyjnych oraz metod prowadzenia mediacji w ramach różnych sytuacji: rodzinnych i zawodowych;
  • technik przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne poszukiwanie rozwiązań;
  • metod perswazji i skutecznego przekonywania;
  • reguł samodzielnego prowadzenia mediacji i negocjacji w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych;
  • umiejętności konstruowania ugód i umów negocjacyjnych.

Celem studiów jest przygotowanie studenta do wykonywania zawodu negocjatora i mediatora w placówkach socjalnych, oświatowych, sądach, przedsiębiorstwach oraz dostosowanie wykształcenia studenta do szybko zmieniającego się rynku pracy. Ponadto celem studiów jest przekazanie wystarczającej wiedzy z zakresu etyki niezbędnej do jej nauczania, po ukończeniu przez absolwenta kursu pedagogicznego we własnym zakresie.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent zna główne koncepcje etyczne typowe dla kultury europejskiej i umie je wykorzystać w pracy zawodowej. Zna normy moralne, wartości oraz przepisy prawa stanowionego. Posiada wiedzę odnośnie do kodeksów etycznych. Ma wiedzę dotyczącą sposobów komunikowania interpersonalnego, zawodowego i społecznego, wiedzę z zakresu psychologii konfliktu oraz mediacji i negocjacji. Zna regulacje prawne dotyczące przeprowadzania mediacji i negocjacji, strategii i technik negocjacyjnych oraz stylów mediacji. Zna metody perswazji i wywierania wpływu. Posiada rozwinięte umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania danych sytuacji, analizowania motywów i wzorców ludzkich zachowań oraz prowadzenia rozmowy z interesariuszami.

Potrafi analizować i wyjaśniać przyczyny konfliktów, potrafi wybierać strategie i techniki negocjacyjne oraz właściwe procedury stosowane w mediacjach. Posiada umiejętność spisywania umów i konstruowania ugód mediacyjnych. Umie przygotowywać ustne wystąpienia jako mediator i negocjator. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i ciągle doskonali warsztat zawodowy. Potrafi współpracować w grupie oraz określać cele i środki służące realizacji wyznaczonego zadania. Rozumie konieczność stosowania etycznych zasad w mediacjach i negocjacjach. Posiada wszechstronną wiedzę z zakresu etyki, jej historii, działów oraz najnowszych nurtów. Zna etyczne sposoby rozwiązywania konfliktów. Potrafi przeprowadzać mediacje w sprawach rodzinnych, cywilnych i karnych, zachowując kulturę etyczną. Ponadto absolwent w/w kierunku po ukończeniu we własnym zakresie kursu pedagogicznego jest przygotowany merytorycznie do nauczania etyki w szkołach podstawowych.

 

Kontakt

Instytut Filozofii i Socjologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 242

tel. 12 662 62 23
ifis@up.krakow.pl