studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień z biologii oparte na podstawach nauk przyrodniczych. Zdobytą wiedzę i umiejętności umie wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Posiada umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania danych oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji. Posiada również umiejętności pracy zespołowej, a także wiedzę, zdolności i umiejętności do kierowania pracą zespołu. Ponadto zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się w tym języku terminologią z zakresu biologii. Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie wykonywania podstawowej analityki oraz prowadzenia podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny w terenie, przemyśle, administracji, placówkach zajmujących się ochroną środowiska i przyrody.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Po ukończeniu studiów na kierunku biologia zyskuje uprawnienia do kształcenia na studiach drugiego stopnia w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie ze standardami kształcenia. Absolwent jest przygotowany również do obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania i podnoszenia kompetencji zawodowych. Może kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia lub studiach podyplomowych. Uprawnienia do kształcenia na studiach drugiego stopnia w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł licencjata daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Biologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 229N
telefon 12 662 78 20
instytut.biologii@up.krakow.pl

strona internetowa