studia pierwszego stopnia, profil praktyczny

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada ogólną wiedzę z obszaru nauk humanistycznych, uzupełnioną o elementy wiedzy z obszarów nauk społecznych i artystycznych stanowiących podstawę dla podejmowania praktycznych działań odnoszących się do procesów zachodzących w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy, a także umiejętności do wykorzystania specjalistycznych technologii informacyjno-komunikacyjnych i narzędzi społecznościowych w nauce, gospodarce, administracji, kulturze, edukacji i mediach. W szczególności uzyskuje wiedzę z zakresu nauki o informacji (informatologii), psychologii społecznej, teorii komunikacji wizualnej i sztuki projektowania oraz teorii symbolu i koloru, nauki o kulturze i mediach, zarządzania i marketingu.

Legitymuje się następującymi umiejętnościami:

  1. projektowania przestrzeni informacyjnych poprzez zastosowanie między innymi: analizy, selekcji i organizacji informacji na podstawie cech formalnych i treściowych, opracowywania systemów wyszukiwawczych;
  2. projektowania funkcjonalnego, estetycznego i atrakcyjnego graficznie komunikatu wizualnego, uwzględniającego zasady ergonomii, dla mediów tradycyjnych i cyfrowych;
  3. prowadzenia badań i analiz w zakresie jakości systemów i środowisk informacyjnych, znajdujących się w przestrzeni cyfrowej i rzeczywistej na różnych etapach projektowania i wdrożenia; testowania funkcjonalności systemów informacyjnych z udziałem użytkowników i na podstawie źródeł statystycznych.

Absolwent wie, jak dobierać i posługiwać się właściwymi metodami, technikami oraz oprogramowaniem, a także cyfrowymi środkami komunikacji w trzech wymienionych obszarach. Absolwent zna pojęcia i prawa z zakresu ochrony własności intelektualnej i artystycznej oraz jest świadomy konieczności pogłębiania wiedzy i elastycznego funkcjonowania w środowisku zawodowym. Jest przygotowany do współpracy w ramach zespołów badawczo-projektowych oraz z przedstawicielami nauki, biznesu i edukacji. Absolwent jest świadomy istotności posługiwania się odpowiednimi strategiami i metodami projektowania, badania, analizowania i wizualizowania przestrzeni informacyjnych dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Uznaje i propaguje pogląd, iż misją architektury informacji jest humanizowanie technologii, której zadaniem powinno być ułatwianie życia człowiekowi, poprzez efektywne wykorzystanie jej osiągnięć do zaspokajania codziennych potrzeb społeczeństwa. W zależności od wybranego bloku przedmiotów posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu wizualizacji informacji, architektury stron internetowych.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i kompetencji uprawniających do podjęcia pracy w zawodach: architekta informacji, projektanta grafiki i multimediów, specjalisty od użyteczności, specjalisty od zarządzania informacją. Istotnym celem studiów jest rozwinięcie kreatywności niezbędnej do intensywnej działalności projektowej także w formie działalności gospodarczej. Kierunek architektura informacji przygotowuje do pracy w sektorach administracji publicznej i państwowej, biznesie, organizacjach społecznych, politycznych, fundacjach, stowarzyszeniach, mediach, instytucjach kultury, placówkach naukowych i oświatowych oraz innych zajmujących się planowaniem i projektowaniem przestrzeni i systemów informacyjnych, badaniem i analizą ich jakości, zdobywaniem, przetwarzaniem i organizacją informacji elektronicznej.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwent uzyskuje prawo do dalszej nauki na studiach drugiego stopnia.

 

Kontakt

Instytut Nauk o Informacji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 354
telefon 12 662 61 68
inoi@up.krakow.pl

strona internetowa