studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów na kierunku administracja o profilu ogólnoakademickim rozumie, ma i potrafi uzupełniać wiedzę związaną z funkcjonowaniem współczesnej administracji w Polsce, innych państwach demokratycznych, instytucji europejskich i międzynarodowych, w tym wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji, kontroli w administracji publicznej, finansów publicznych państwa i samorządu terytorialnego. W podstawowym zakresie orientuje się w problematyce ekonomicznej i prawnej. Zdobytą w trakcie studiów wiedzę i umiejętności potrafi wykorzystać w realizacji własnej ścieżki zawodowej. Jego przedmiotowe kompetencje obejmują zagadnienia ze stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i społecznej. Wytrenowane w trakcie studiów umiejętności pozwalają na samodzielne przygotowanie przez absolwenta ustnych i pisemnych wypowiedzi na temat istotnych zagadnień dyscyplin naukowych związanych z administracją, na identyfikację oraz rozwiazywanie problemów merytorycznych.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Studenci na kierunku administracja – profil ogólnoakademicki nabywają wiedzę, umiejętności, a przede wszystkim kompetencje społeczne do działania w sposób obywatelski (społeczny), uzyskują przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról społecznych, do sprawowania funkcji, w tym menedżerskich, szeroko rozumianej administracji – zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), gospodarczej, jak też w instytucjach i podmiotach niepublicznych.

Administracja jako kierunek studiów stanowi jeden z trwałych elementów wiedzy współczesnego urzędnika bez względu na miejsce, w którym będzie on zatrudniony. Studiowanie na kierunku administracja ma na celu przede wszystkim przygotować nowoczesnych, profesjonalnych przyszłych urzędników do sprawnego zarządzania i wykonywania zadań związanych z pracą w instytucjach sektora publicznego, ale również do nabycia wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykonywania pracy na stanowiskach w sektorze prywatnym. Wymienione umiejętności i postawy zostają osadzone przede wszystkim na zdobytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej, na temat fundamentalnych instytucji społecznych, ekonomicznych, gospodarczych i prawnych. Studia na tym kierunku zakładają również przygotowanie do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa na rynku europejskim. Mając na uwadze potrzeby współczesnej administracji, w trakcie studiów kładzie się nacisk na poznawanie europejskich standardów administrowania, nowoczesnych metod i narzędzi, w tym z wykorzystaniem technologii informacyjnych w zakresie realizacji zadań publicznych.

Ukończenie administracji daje szansę znalezienia ciekawej, dobrze płatnej pracy w gospodarce, administracji publicznej i polityce.

Absolwenci administracji podejmują pracę między innymi:

  • w urzędach administracji rządowej i samorządowej;
  • w instytucjach i agendach Unii Europejskiej, służbach dyplomatycznych;
  • w policji, w służbach specjalnych;
  • w firmach prywatnych i państwowych jako doradcy finansowi lub eksperci do spraw podatków;
  • jako menedżerowie i eksperci różnorodnych instytucji, fundacji, stowarzyszeń (trzeci sektor);
  • w biurach nieruchomości, firmach ubezpieczeniowych, bankach czy działach marketingowych różnych firm (jako, specjaliści d.s. marketingu, doradcy finansowi lub eksperci od spraw podatków).

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwenci kierunku administracja studia pierwszego stopnia mają możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) na kierunku administracja lub kierunkach pokrewnych (na przykład politologia, menager projektów społecznych, ekonomia, europeistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse publiczne, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe) oraz na studiach podyplomowych (na przykład administracja samorządowa).

 

Kontakt

Instytut Prawa i Ekonomii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 234
telefon 12 662 62 11
ipe@up.krakow.pl

strona internetowa