studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Cel studiów

Celem studiów jest ukształtowanie kompetentnego artysty oraz nauczyciela i animatora kultury mającego rozległą świadomość kontekstów społecznych, kulturowych i artystycznych swojej pracy. Rozumiejącego złożony charakter i dynamikę procesów społecznych i kulturowych oraz znaczenie twórczości w wymiarze indywidualnym i społecznym. Potrafiącego współpracować z różnymi odbiorcami w ramach szerokiej gamy publicznych i niepublicznych instytucji kulturalnych i edukacyjnych. Posługującego się pełnym spektrum współczesnych środków artystycznych, świadomego aktualnych zagadnień kultury, sztuki i edukacji.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę oraz umiejętności wykwalifikowanego twórcy w zakresie sztuk plastycznych. Jest przygotowany do posługiwania się językiem sztuki w obszarze klasycznych i współczesnych dyscyplin artystycznych. Potrafi posługiwać się nowymi mediami. Posiada umiejętności umożliwiające realizację i upowszechnianie różnorodnych przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych i edukacyjnych. Zna i rozumie aktualne zjawiska i procesy społeczne i kulturowe. Potrafi rozbudzać zainteresowania poznawcze i wspierać rozwój osobowości twórczej przez odpowiedni dobór metod i technik pracy. Umie korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji. Zna język obcy na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Posiada wiedzę teoretyczną dotyczącą zagadnień sztuki współczesnej i wspierania inicjatyw twórczych w odniesieniu do szerokiego spektrum obszarów, struktur, instytucji i grup społecznych. Umie organizować pracę uczestników działań dydaktycznych i popularyzujących sztukę. Potrafi stworzyć ofertę edukacyjną pozwalającą zdobyć umiejętności z danego obszaru wiedzy. Umie organizować i oceniać pracę uczestników działań dydaktycznych. Uzyskuje umiejętności kreatywnej współpracy w obrębie, publicznych i niepublicznych instytucji edukacyjnych, instytucji kultury, fundacji i stowarzyszeń z obszaru kultury oraz w podmiotach art-biznesu. Absolwent kierunku sztuka i edukacja jest przygotowany do prowadzenia szeroko rozumianych działań edukacyjnych w różnych obszarach. Uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i ma możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej
Kraków, ul. Mazowiecka 43
telefon 12 662 66 72
insztuki@up.krakow.pl

strona internetowa