studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia kognitywistyki dysponuje zaawansowaną wiedzą z zakresu filozofii, psychologii, informatyki, biologii, teorii informacji i komunikacji, lingwistyki i etyki w zakresie, w jakim dyscypliny te dotyczą problematyki kognitywistycznej, to jest biologicznych (neurofizjologicznych) mechanizmów poznawczych i komunikacyjnych, ich językowych uwarunkowań, a także ich komputerowych modeli. Student dysponuje gruntowną wiedzą z filozofii umysłu i epistemologii oraz psychologii poznawczej. Ponadto ma wiedzę na temat problemów etycznych i bioetycznych, które wiążą się z badaniami prowadzonymi we wspomnianych dyscyplinach. W rezultacie dobrze zna naturę człowieka, jego system motywacyjno-emocjonalny, różne formy myślenia i komunikowania się oraz dysponuje umiejętnościami, które pomagają współpracować z innymi i sprawnie działać w świecie. Posiada podstawowe umiejętności prowadzenia badań naukowych w ramach wymienionych szczegółowych dyscyplin nauk o poznaniu, budowania i oceny wartości argumentów w filozofii umysłu, a także podstawowe umiejętności konstruowania algorytmów i programowania w jednym z popularnych języków programowania. Orientuje się w szerokim zakresie problematyki dyscyplin szczegółowych, dzięki czemu potrafi rozpoznać charakter problemów badawczych i przyporządkować je do odpowiedniej dziedziny. Dąży do pogłębienia wiedzy w wybranej dziedzinie nauki. Rozumie hipotetyczny charakter wiedzy empirycznej i jest gotów na zmianę przekonań w świetle nowych faktów i teorii. Rozpoznaje i uznaje odpowiedzialność etyczną wiążącą się z pracą naukową, w szczególności w związku z badaniami prowadzonymi na istotach ludzkich i zwierzętach.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Studia mają na celu zapoznanie studentów ze stanem badań w naukach kognitywnych, to znaczy, z aktualnym stanem wiedzy na temat funkcjonowania systemu poznawczego człowieka i innych zwierząt z różnych perspektyw dziedzinowych, a także z filozoficznymi i etycznymi wnioskami, jakie można na podstawie tej wiedzy wyciągnąć. Ponadto studenci zapoznają się z podstawami informatyki oraz z najnowszymi sposobami modelowania zdolności poznawczych w systemach sztucznych. Zdobyte wiedza i umiejętności umożliwią absolwentowi podjęcie zatrudnienia na stanowiskach wykorzystujących interdyscyplinarność kognitywistyki: od obszaru neuromarketingu i projektowania interaktywnych produktów czy usług, poprzez zawody związane z zagadnieniami neurolingwistyki bądź zoopsychologii, po dziedziny zajmujące się gromadzeniem, analizą oraz prezentacją danych.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwent studiów pierwszego stopnia uzyskuje uprawnienia do podjęcia studiów drugiego stopnia lub studiów podyplomowych, w tym w szczególności na kierunkach związanych z filozofią, psychologią, językoznawstwem i informatyką.

 

Kontakt

Instytut Filozofii i Socjologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 242
telefon 12 662 62 23
ifis@up.krakow.pl

strona internetowa