studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia kognitywistyki dysponuje zaawansowaną wiedzą z zakresu filozofii, psychologii, informatyki, biologii, teorii informacji i komunikacji, lingwistyki i etyki w zakresie, w jakim dyscypliny te dotyczą problematyki kognitywistycznej, to jest biologicznych (neurofizjologicznych) mechanizmów poznawczych i komunikacyjnych, ich językowych uwarunkowań, a także ich komputerowych modeli. Student dysponuje gruntowną wiedzą z filozofii umysłu i epistemologii oraz psychologii poznawczej. Ponadto ma wiedzę na temat problemów etycznych i bioetycznych, które wiążą się z badaniami prowadzonymi we wspomnianych dyscyplinach. W rezultacie dobrze zna naturę człowieka, jego system motywacyjno-emocjonalny, różne formy myślenia i komunikowania się oraz dysponuje umiejętnościami, które pomagają współpracować z innymi i sprawnie działać w świecie.

Posiada podstawowe umiejętności prowadzenia badań naukowych w ramach wymienionych szczegółowych dyscyplin nauk o poznaniu, budowania i oceny wartości argumentów w filozofii umysłu, a także podstawowe umiejętności konstruowania algorytmów i programowania w jednym z popularnych języków programowania. Orientuje się w szerokim zakresie problematyki dyscyplin szczegółowych, dzięki czemu potrafi rozpoznać charakter problemów badawczych i przyporządkować je do odpowiedniej dziedziny. Dąży do pogłębienia wiedzy w wybranej dziedzinie nauki. Rozumie hipotetyczny charakter wiedzy empirycznej i jest gotów na zmianę przekonań w świetle nowych faktów i teorii. Rozpoznaje i uznaje odpowiedzialność etyczną wiążącą się z pracą naukową, w szczególności w związku z badaniami prowadzonymi na istotach ludzkich i zwierzętach.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Studia mają na celu zapoznanie studentów ze stanem badań w naukach kognitywnych, to znaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat funkcjonowania systemu poznawczego człowieka i innych zwierząt z różnych perspektyw dziedzinowych, a także z filozoficznymi i etycznymi wnioskami, jakie można na podstawie tej wiedzy wyciągnąć. Ponadto studenci zapoznają się z podstawami informatyki oraz z najnowszymi sposobami modelowania zdolności poznawczych w systemach sztucznych. Zdobyte wiedza i umiejętności umożliwią absolwentowi podjęcie zatrudnienia na stanowiskach wykorzystujących interdyscyplinarność kognitywistyki: od obszaru neuromarketingu i projektowania interaktywnych produktów czy usług; poprzez zawody związane z zagadnieniami neurolingwistyki bądź zoopsychologii; po dziedziny zajmujące się gromadzeniem, analizą oraz prezentacją danych.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwent studiów pierwszego stopnia uzyskuje uprawnienia do podjęcia studiów drugiego stopnia lub studiów podyplomowych, w tym w szczególności na kierunkach związanych z filozofią, psychologią, językoznawstwem i informatyką.

 

Kontakt

Instytut Filozofii i Socjologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 242
telefon 12 662 62 23
ifis@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Filozofii i Socjologii