studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku design posiada wiedzę z zakresu sztuk projektowych (design – wzornictwo –projektowanie produktu) i artystycznych (działania wizualne) oraz umiejętności projektowe niezbędne do wykonywania zawodu projektanta wzornictwa. Warsztatowo i artystycznie przygotowany jest zarówno do podjęcia samodzielnej pracy twórczej, jak i do pracy w zespołach projektowych. Posiada umiejętności i specjalistyczną wiedzę w zakresie projektowania prorynkowego z uwzględnieniem aktualnych trendów, tendencji oraz prospołecznego (uniwersalnego), w tym projektowania dla dzieci i osób z niepełnosprawnościami. Ponadto jest również przygotowany do pracy innowacyjnej i badawczej tak, by tworzyć projekty podejmujące problemy współczesności. W pracy będzie z powodzeniem stosował założenia projektowania zrównoważonego, z szacunkiem dla użytkownika, środowiska i społeczeństwa.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku design otrzymuje tytuł licencjata. Zdobyta wiedza i pozyskane umiejętności umożliwiają mu wykonywanie zawodu projektanta wzornictwa w ramach zatrudnienia na stanowisku pracownika w biurach projektowych. Umiejętności warsztatowe zdobyte w ramach ćwiczeń ze sztuk wizualnych pozwalają na prowadzenie działalności artystycznej. Absolwent może również rozpocząć własną działalność gospodarczą, podejmując produkcję wyrobów w oparciu o własne pomysły projektowe.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Kierunek design przygotowuje absolwentów do wykonywania zawodu projektanta produktu w dwóch specjalnościach – projektowania prospołecznego (uniwersalnego) i projektowania prorynkowego oraz do podjęcia alternatywnej działalności artystycznoprojektowej związanej z szeroko pojętym designem, między innymi z projektowaniem przestrzeni, wnętrz, grafiką użytkową oraz sztuką wizualną. Poprzez zapewnienie wielowymiarowego podejścia do dyscypliny projektowej absolwenci nabywają fachową wiedzę dotyczącą zasad ergonomii, metodyki, marketingu produktu, innowacji i nowych technologii, metod tradycyjnych. Zyskują umiejętności sprawnego posługiwania się niezbędnymi w projektowaniu programami do grafiki 2d i 3d. Poznają i wykorzystują zasady projektowania zrównoważonego. Wykonują projekty eksperymentalne, poszukując nowych materiałów i możliwości ich zastosowania w projektowanych obiektach. Absolwent otrzymuje tytuł licencjata. Jest gotowy do podjęcia pracy na stanowisku projektanta w biurach projektowych, a także świadczenia usług projektowych lub pracy w oparciu o model projektant – producent.

Jest ponadto gotowy do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w ramach której kreuje i realizuje autorskie pomysły z zakresu szeroko pojętego designu, wybranych działań artystycznych. Ukończenie studiów pozwala również absolwentom aktywnie uczestniczyć we współczesnych procesach społecznych, ponieważ studia zapewniają wiedzę rozszerzoną o kontekst społeczny, humanistyczny i psychologiczny.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwent jest przygotowany do rozpoczęcia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów podyplomowych (gdzie warunkiem pozwalającym na zapisania się jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia – licencjat).

 

Kontakt

Instytut Sztuki i Designu
Kraków, ul. Podbrzezie 3
telefon 12 662 66 85
insztuki@up.krakow.pl

strona internetowa