studia pierwszego stopnia, profil praktyczny

 

Cel studiów

Celem studiów jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr z zakresu bezpieczeństwa systemów technicznych i informatycznych, kształtowanie umiejętności uczenia się i stałego podnoszenia swoich kompetencji zawodowych, komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym oraz pracy w zespole i przygotowanie praktyczne do realizacji zadań zawodowych.

 

Sylwetka absolwenta

Kierunek studiów inżynieria bezpieczeństwa jest kierunkiem interdyscyplinamym realizującym efekty kształcenia z obszaru nauk technicznych. Absolwent tego kierunku uzyskuje kompetencje inżynierskie. Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych w szczególności z inżynierii materiałowej oraz umiejętność technicznej analizy problemu. Ponadto absolwent posiada wiedzę specjalistyczną z inżynierii bezpieczeństwa, między innymi w zakresie zakresu zagrożeń cywilizacyjnych i technicznych, możliwości minimalizacji ryzyka. Jest wyposażony w wiedzę i umiejętności projektowania i monitorowania stanu i warunków bezpieczeństwa, dokonywania analizy bezpieczeństwa i ryzyka, wdrażania prawidłowej polityki bezpieczeństwa, zapewnienia bezpieczeństwa systemów. Jest wyposażony w wiedzę i umiejętności pozwalające na pełnienia funkcji zawodowych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz prowadzenia dokumentacji związanej z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w podmiotach gospodarczych o różnych profilach oraz w administracji gospodarczej, państwowej i samorządowej na stanowiskach związanych z problematyką inżynierii bezpieczeństwa oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej świadczącej usługi z zakresu inżynierii bezpieczeństwa. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Kontakt

Instytut Nauk Technicznych
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 32
telefon 12 662 63 31
technika@up.krakow.pl

strona internetowa