studia pierwszego stopnia, profil praktyczny

 

Sylwetka absolwenta

Kierunek studiów inżynieria bezpieczeństwa jest kierunkiem interdyscyplinarnym realizującym efekty kształcenia z obszaru nauk technicznych. Absolwent tego kierunku uzyskuje kompetencje inżynierskie. Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych w szczególności z inżynierii materiałowej, oraz umiejętność technicznej analizy problemu. Ponadto absolwent posiada wiedzę specjalistyczną z inżynierii bezpieczeństwa, między innymi w zakresie zakresu zagrożeń cywilizacyjnych i technicznych, możliwości minimalizacji ryzyka. Jest wyposażony w wiedzę i umiejętności projektowania i monitorowania stanu i warunków bezpieczeństwa, dokonywania analizy bezpieczeństwa i ryzyka, wdrażania prawidłowej polityki bezpieczeństwa, zapewnienia bezpieczeństwa systemów. Jest wyposażony w wiedzę i umiejętności pozwalające na pełnienia funkcji zawodowych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz prowadzenia dokumentacji związanej z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w podmiotach gospodarczych o różnych profilach oraz w administracji gospodarczej, państwowej i samorządowej na stanowiskach związanych z problematyką inżynierii bezpieczeństwa oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej świadczącej usługi z zakresu inżynierii bezpieczeństwa.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Nauk Technicznych
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 32
telefon 12 662 63 31
technika@up.krakow.pl

strona internetowa