studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do zdobycia zatrudnienia w instytucjach oświatowych, samorządowych i organizacjach pozarządowych.

 

Sylwetka absolwenta

Menadżer kultury, oświaty i organizacji pozarządowych posiada obszerną wiedzę w zakresie:

 • teoretycznego i praktycznego sposobu zarządzania oświatą i organizacjami pozarządowymi;
 • szeroko rozumianej kultury, oświaty i struktury organizacji pozarządowych, ich historii oraz zachodzących w nich zmianach oraz umiejętność udostępniania tej wiedzy innym;
 • procesu komunikowania się oraz pracy z mediami i otoczeniem organizacji;
 • prawa administracyjnego i oświatowego niezbędnych do prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego;
 • metod badania i analizy wytworów kultury, oświaty i organizacji pozarządowych.

 

Posiada umiejętności zawodowe, umożliwiające pracę w charakterze:

 • menedżera instytucji kulturalno-oświatowych i organizacji pozarządowych;
 • lidera życia kulturalnego i oświatowego (promocja różnego rodzaju działalności kulturalnej, aktywizacja lokalnej społeczności z udziałem organizacji non profit, koordynowanie działań z tego zakresu);
 • komentatora, interpretatora i krytyka zjawisk współczesnej kultury i zachodzących w niej zmian;
 • doradcy w obszarze rozwoju życia kulturalno-oświatowego lokalnej społeczności (diagnozowanie i prognozowania potrzeb konkretnego środowiska, przygotowanie strategii zmian i ich monitorowanie).

 

Ponadto posiada umiejętności:

 • zarządzania instytucjami, organizacjami oraz projektami z obszaru kultury, jednostek oświatowych i organizacji pozarządowych;
 • organizowania pracy grupowej, planowania i organizowania zespołów zadaniowych;
 • zdobywania wiedzy i rozwijania kwalifikacji badawczych w ramach procesu uczenia się przez cale życie;
 • stosowania w praktyce zdobytej wiedzy i metod badawczych;
 • pracy zespołowej realizując cele zarządzanej przez siebie instytucji;
 • pisania tekstów i informacji w języku polskim i obcym, charakterystycznych dla prowadzonej działalności;
 • komunikowania się w wykorzystaniem menadżerskiej terminologii.

Ponadto kompetencje zdobyte przez absolwenta dają mu możliwość zatrudnienia w różnych instytucjach i sektorach życia kulturalnego i gospodarczego i umożliwiają mu dostosowanie się do szybko zmieniającego się rynku pracy.

 

Kontakt

Instytut Filozofii i Socjologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 242
telefon 12 662 62 23
ifis@up.krakow.pl

strona internetowa