studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

Wybierz studia Rejestracja elektroniczna

 

Sylwetka absolwenta

Menedżer kultury, oświaty i organizacji pozarządowych posiada obszerną wiedzę w zakresie:

 • teoretycznego i praktycznego sposobu zarządzania oświatą i organizacjami pozarządowymi;
 • szeroko rozumianej kultury, oświaty i struktury organizacji pozarządowych, ich historii oraz zachodzących w nich zmianach oraz umiejętność udostępniania tej wiedzy innym;
 • procesu komunikowania się oraz pracy z mediami i otoczeniem organizacji;
 • prawa administracyjnego i oświatowego niezbędnych do prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego;
 • metod badania i analizy wytworów kultury, oświaty i organizacji pozarządowych.


Posiada umiejętności zawodowe, umożliwiające pracę w charakterze:

 • menedżera instytucji kulturalno-oświatowych i organizacji pozarządowych;
 • lidera życia kulturalnego i oświatowego (promocja różnego rodzaju działalności kulturalnej, aktywizacja lokalnej społeczności z udziałem organizacji non profit, koordynowanie działań z tego zakresu);
 • komentatora, interpretatora i krytyka zjawisk współczesnej kultury i zachodzących w niej zmian;
 • doradcy w obszarze rozwoju życia kulturalno-oświatowego lokalnej społeczności (diagnozowanie i prognozowania potrzeb konkretnego środowiska, przygotowanie strategii zmian i ich monitorowanie).


Ponadto posiada umiejętność:

 • zarządzania instytucjami, organizacjami oraz projektami z obszaru kultury, jednostek oświatowych i organizacji pozarządowych;
 • organizowania pracy grupowej, planowania i organizowania zespołów zadaniowych;
 • zdobywania wiedzy i rozwijania kwalifikacji badawczych w ramach procesu uczenia się przez całe życie;
 • stosowania w praktyce zdobytej wiedzy i metod badawczych;
 • pracy zespołowej realizując cele zarządzanej przez siebie instytucji;
 • pisania tekstów i informacji w języku polskim i obcym charakterystycznych dla prowadzonej działalności;
 • komunikowania się z wykorzystaniem menadżerskiej terminologii.

Ponadto kompetencje zdobyte przez absolwenta dają mu możliwość zatrudnienia w różnych instytucjach i sektorach życia kulturalnego i gospodarczego i umożliwiają mu dostosowanie się do szybko zmieniającego się rynku pracy.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Uzyskanie przez absolwenta wykształcenia w zakresie:

 • wiedzy humanistycznej, społecznej, ekonomicznej i prawnej niezbędnej do zarządzania instytucjami oświaty i organizacjami pozarządowymi, przydatnej w zdobyciu zatrudnienia w szerokim spektrum zmiennego rynku pracy;
 • wiedzy o szeroko rozumianej kulturze i oświacie, ich historii, współczesnym statusie i zachodzących w nich zmianach;
 • umiejętności zarządzania projektami, rozumowania, argumentowania i komunikowania, niezbędnych w pracy oraz umiejętności planowania i organizowania działalności zespołowej;
 • umiejętności rozwiązywania dylematów zawodowych z zachowaniem zasad szacunku wobec odmiennych poglądów;
 • umiejętności popularyzacji dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy poprzez organizację imprez kulturalnych, aktywizację lokalnych społeczności i promocję działań rozwijających sferę kulturalno-oświatową.

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do zdobycia zatrudnienia w szerokim spektrum zmiennego rynku pracy.

 

Dostęp do dalszych studiów

Możliwość kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia.

 

Kontakt

Instytut Filozofii i Socjologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 242
telefon 12 662 62 23
ifis@up.krakow.pl

strona internetowa