studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Cel studiów

W programie kierunku kładziemy nacisk na połączenie praktycznych umiejętności niezbędnych do realizowania prezentacji sztuki z wiedzą teoretyczną dotyczącą wielorakich kontekstów sztuki współczesnej i kultury. Kierunek sztuka współczesna wyróżnia podejście interdyscyplinarne – studenci uczestniczą w zajęciach z historii i teorii sztuki, filozofii, muzeologii oraz nauk o kulturze. W progranmie uwzględnione zostały zarówno teoretyczne aspekty nauk humanistycznych, szczególnie dotyczących nauk o sztuce, jak i praktyczna wiedza dotycząca funkcjonowania instytucji oraz organizowania wydarzeń artystycznych, w tym pozyskiwania środków, stosowania przepisów prawnych, dokumentowania oraz promowania wydarzeń. Dlatego część przedmiotów ma formę warsztatową, a część zajęć prowadzą praktycy, często odbywać się one będą w naturalnym środowisku prezentacji sztuki – w galeriach i muzeach.

Kierunek sztuka współczesna wpisuje się w misję uniwersytetu poprzez szczególne dbanie o jakość kształcenia, zapewnienie studentom i absolwentom dobrego przygotowania do funkcjonowania w społeczeństwie. W ramach prowadzonych zajęć studenci poznają wiedzę z szerokiego wachlarza różnych nauk humanistycznych, w tym szczególnie historii sztuki, filozofii, socjologii, a także nauk prawnych oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach. Ważnym elementem programu studiów będą zajęcia z historii krytyki artystycznej, a także intensywne zajęcia warsztatowe poświęcone pisaniu tekstów o sztuce. Zapotrzebowanie na osoby biegle poruszające się w świecie sztuki, a także posiadające rozległą wiedzę humanistyczną stale rośnie w kontekście wzrastającej liczby instytucji: muzeów i galerii sztuki współczesnej.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę humanistyczna oraz umiejętności umożliwiające występowanie w roli kuratora, krytyka i teoretyka sztuki współczesnej. Jest przygotowany do organizacji wystaw i wydarzeń kulturalnych oraz umie wykorzystywać zdobytą wiedzę i interpretować działania artystyczne, szczególnie sztukę współczesną w kontekście pozaartystycznych uwarunkowań. Umie systematyzować wiedzę w oparciu o różnorodne treści, zarówno przykłady z zakresy sztuki, jak i elementy dyskursu teoretycznego, a także analizować i interpretować dzieła sztuki przy użyciu funkcjonujących współcześnie teorii sztuki. Absolwent posiada wiedzę dotyczącą dokumentowania i klasyfikowania sztuki oraz wiedzę o pozyskiwaniu środków na realizację wydarzeń artystycznych z różnorodnych źródeł finansowania.

Absolwent posiada wiedzę o prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji kulturalnych, a także o polityce kulturalnej organów państwowych. Absolwent ma kompetencje pozwalające współpracować z innymi i profesjonalnie organizować projekty artystyczne. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach takich jak muzea i galerie sztuki, mass mediach i prasie specjalistycznej. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.

 

Kontakt

Instytut Sztuki Mediów
Kraków, ul. Mazowiecka 43
telefon 12 662 66 72
insztuki@up.krakow.pl

strona internetowa