studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę humanistyczną oraz wiedzę i umiejętności umożliwiające występowanie w roli kuratora, krytyka i teoretyka sztuki współczesnej. Jest przygotowany do organizacji wystaw i wydarzeń kulturalnych oraz umie wykorzystywać zdobytą wiedzę i interpretować działania artystyczne, szczególnie sztukę współczesną w kontekście pozaartystycznych uwarunkowań. Umie syntetyzować wiedzę w oparciu o różnorodne treści, zarówno przykłady z zakresu sztuki, jak i elementy dyskursu teoretycznego, a także analizować i interpretować dzieła sztuki współczesnej przy użyciu funkcjonujących współcześnie teorii sztuki. Absolwent posiada wiedzę dotyczącą dokumentowania i klasyfikowania sztuki współczesnej oraz wiedzę o pozyskiwaniu środków na realizację wydarzeń artystycznych z różnorodnych źródeł finasowania. Absolwent posiada wiedzę o prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji kulturalnych, a także o polityce kulturalnej organów państwowych. Absolwent ma kompetencje pozwalające współpracować z innymi i profesjonalnie organizować projekty artystyczne. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach takich jak muzea i galerie sztuki, mass-mediach i prasie specjalistycznej. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Dyplom magistra nauk humanistycznych.


Dostęp do dalszych studiów

Dostęp do studiów trzeciego stopnia.

 

Kontakt

Instytut Sztuki i Designu
Kraków, ul. Podbrzezie 3
telefon 12 662 66 85
insztuki@up.krakow.pl

strona internetowa