studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Cel studiów

Uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu logopedy.

Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowisku logopedy w:

 • poradniach specjalistycznych;
 • poradniach pedagogiczno-psychologicznych;
 •  poradniach foniatrycznych;
 • gabinetach i poradniach logopedycznych przy oddziałach neurologicznych, neurochirurgicznych, udarowych, laryngologicznych, neonatologicznych i rehabilitacyjnych w szpitalach i sanatoriach;
 • ośrodkach szkolno-wychowawczych, świetlicach terapeutycznych;
 • placówkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych;
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu logopedii oraz komunikacji językowej;
 • specjalistycznych gabinetach logopedycznych (praktyka prywatna);
 • instytucjach i placówkach zgodnie z obowiązującym aktualnie stanem prawnym.

Uzyskanie tytułu magistra logopedii oraz zdobycie kompetencji odpowiednich dla studiów drugiego stopnia, zgodnych z Polską Ramą Kwalifikacyjną. Uzyskany tytuł magistra daje możliwość ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku studiów logopedia, studia drugiego stopnia, ma szeroką wiedzę o przedmiotowo-metodologicznej specyfice logopedii. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu logopedii, językoznawstwa, psychologii, pedagogiki, medycyny niezbędną do wykonywania zawodu logopedy. Posiada umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą biologicznych, psychologicznych i lingwistycznych prawidłowości funkcjonowania człowieka w zakresie komunikowania się językowego, patologii mowy i słuchu, terapii i rehabilitacji mowy.

Absolwent ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o komunikacji językowej, o systemie gramatycznym i leksykalnym języka w aspekcie diachronicznym i synchronicznym. Dysponuje uporządkowaną wiedzą o socjologicznych i psychologicznych uwarunkowaniach komunikacji językowej. Ma pogłębioną wiedzę na temat roli, jaką odgrywa język w rozwoju człowieka, w tworzeniu i odbiorze tekstów, w gromadzeniu, przechowywaniu i przekazywaniu wiedzy, społecznego doświadczenia, a także systemu wartości.

Absolwent wyszukuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje przydatne w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy z zakresu logopedii i nauki o języku. Potrafi samodzielnie opracować wybrane problemy badawcze z zakresu logopedii i językoznawstwa. Potrafi przygotować naukowe opracowania (pisemne i ustne) dotyczące zagadnień z zakresu językoznawstwa i logopedii.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych, a także rozwiązywanie trudnych problemów zawodowych.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Uczenia się Językowego Rady Europy. Umie przygotować teksty pisemne i ustne w języku obcym.

Absolwent zna i rozumie pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego i konieczności zarządzania zasobami własności intelektualnej.

Absolwent rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się, zdobywania wiedzy. Zna przepisy prawa oświatowego oraz regulacje prawne dotyczące opieki medycznej nad pacjentem w zakresie wymaganym do wykonywania zawodu logopedy. Dba o poprawność i estetykę wypowiedzi. Potrafi pracować w zespole, podejmując się pełnienia różnych funkcji, rozumie potrzebę współdziałania z innymi na rzecz różnych środowisk. Pogłębia i aktualizuje wiedzę oraz umiejętności, które wykorzystuje we własnej praktyce zawodowej. Zna i respektuje normy etyki zawodowej.

Po ukończeniu studiów absolwent przygotowany jest do:

 • prowadzenia działań z zakresu profilaktyki logopedycznej (w placówkach oświatowych, służby zdrowia, świetlicach terapeutycznych);
 • prowadzenia diagnozy komunikacji językowej dzieci oraz osób dorosłych;
 • prowadzenia diagnozy zaburzeń komunikacji językowej u pacjentów po udarach i urazach mózgu, niedosłyszących, jąkających się;
 • konstruowania i prowadzenia programów terapeutycznych dla pacjentów dorosłych i dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej;
 • prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń czytania i pisania;
 • prowadzenia terapii z pacjentami z zaburzeniami głosu;
 • prowadzenia terapii mowy zastępczej (przełykowej) z pacjentami po laryngektomii;
 • prowadzenia terapii mowy z pacjentami po rozszczepach podniebienia;
 • prowadzenia terapii z pacjentami dwu- czy wielojęzycznymi;
 • pracy z dziennikarzami, pracownikami mediów i innymi osobami, które ze względów zawodowych występują publicznie.

 

Kontakt

Instytut Filologii Polskiej
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 563
telefon 12 662 61 44
polon@up.krakow.pl

strona internetowa