studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu zarządzania informacją i publikowania cyfrowego. Pozyskuje szeroką wiedzę humanistyczną oraz praktyczne umiejętności związane z działalnością informacyjną, przetwarzaniem i organizacją informacji cyfrowej oraz procesami związanymi z funkcjonowaniem publikacji cyfrowych – od ich tworzenia, przez dystrybucję, przechowywanie, archiwizację aż po odbiór i użytkowanie. Poszerzona wiedza profesjonalna na temat aktualnego stanu rynku wydawniczego i księgarskiego w kraju w kontekście rozwoju nowych technologii umożliwia mu praktyczne rozwiązywanie problemów zawodowych. Zdobywa przygotowanie do pracy w instytucjach zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i publikowaniem dokumentów cyfrowych. Absolwent zna zarówno teoretyczne, jak i praktyczne zagadnienia, które są niezbędne do zrozumienia współczesnej organizacji i przepływu informacji oraz procesu wydawniczego. Posiada kompetencje pracy z dokumentami cyfrowymi w różnej postaci, zarówno ich organizacji, zarządzania i udostępniania, tym samym jest przygotowany do aktywności w procesie współczesnego komunikowania masowego. Posiada przygotowanie do wykonywania zawodu redaktora i wydawcy oraz dalszego doskonalenia zawodowego, zarówno jako pracownik wydawnictw, działów wydawniczych, marketingowych i promocyjnych firm komercyjnych, jak i pracownik instytucji kultury. Absolwent jest świadomy istotności posługiwania się odpowiednimi strategiami i metodami projektowania przekazów informacyjnych, zna adekwatne metody ich badania oraz promowania we współczesnym społeczeństwie informacyjnym. Absolwent studiów drugiego stopnia potrafi dostosować się do zmian związanych z rozwojem nowych technologii, respektuje przepisy dotyczące ochrony danych i ochrony własności intelektualnej, jest otwarty na nowości i elastyczny w swoim działaniu. Uczestniczy w tworzeniu kultury społeczności lokalnych, umie zarządzać projektami oraz aktywnie pozyskiwać środki zewnętrzne. Ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego i jest przygotowany do świadomego kierowania swoim rozwojem zawodowym.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

W zakresie ukończonego kierunku absolwent studiów wyższych drugiego stopnia posiada przygotowanie merytoryczne i umiejętności zawodowe uprawniające go do pracy oraz awansu zawodowego zarówno jako kompetentnego pracownika wydawnictwa, jak i specjalisty zarządzania treścią w różnorodnych instytucjach sektora informacji.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje prawo do podjęcia nauki na studiach doktoranckich (trzeciego stopnia).

 

Kontakt

Instytut Nauk o Informacji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 354
telefon 12 662 61 68
inoi@up.krakow.pl

strona internetowa