studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Cel studiów

  • przekazanie pogłębionej wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych;
  • doskonalenie umiejętności związanych z dotarciem, analizą i opracowaniem materiałów źródłowych dotyczących kwestii związanych z stosunkami międzynarodowymi;
  • doskonalenie umiejętności analizy, interpretacji i wyjaśniania zjawisk z zakresu polityki międzynarodowej;
  • pogłębienie świadomości istnienia zróżnicowania kulturowego, jak też poszanowania i respektowania innych kultur i cywilizacji oraz konieczności zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny w życiu zarówno akademickim, jak też zawodowym;
  • w ramach specjalizacji przekazanie pogłębionej wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, związanej z poszczególnymi specjalizacjami, co ułatwi absolwentom projektowanie własnej kariery zawodowej, jak też odnalezienie się na rynku pracy.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent drugiego stopnia kierunku stosunki międzynarodowe posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na zrozumienie i dokonywanie pogłębionych analiz i wyjaśniania mechanizmów polityki międzynarodowej, z wykorzystaniem teorii i metodologii charakterystycznej dla dziedziny nauk społecznych, dyscypliny nauki o polityce i administracji. Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą zróżnicowania potencjałów ekonomicznych, demograficznych i militarnych aktorów stosunków międzynarodowych, kwestii ekologicznych i bezpieczeństwa, jak też zróżnicowania poszczególnych rejonów współczesnego świata i wpływu tego zjawiska na stosunki międzynarodowe. Rozumie i potrafi wykorzystać, do pogłębionej analizy polityki międzynarodowej, znaczenie tych czynników.

W toku studiów nabywa kompetencje społeczne wiążące się zrozumieniem procesów zachodzących we współczesnym świecie, pozwalające na analizę zjawisk o charakterze ponadnarodowym oraz kształtujące otwartość i tolerancję na odmienne poglądy polityczne. Jest przygotowany do działania w sposób obywatelski (społeczny), potrafią działać z innymi i dla innych oraz uzyskują wszechstronne przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról społecznych, sprawowania funkcji politycznych, społecznych oraz innych sytuujących się w szeroko rozumianej sferze publicznej. Kompetencje społeczne związane z promowaniem postawy obywatelskiej, promowaniem postaw opartych na tolerancji oraz przekazywaniem przez studentów i absolwentów posiadanej wiedzy na tematy społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturowe pozostają w związku z misją i strategią Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Studia drugiego stopnia z zakresu stosunków międzynarodowych pozwalają wykształcić umiejętność abstrakcyjnego i analitycznego myślenia, dokonywania interpretacji zjawisk i procesów społecznych oraz dokonywania syntezy. Studia pokazują nieodłączny związek treści teoretycznych ze specjalistyczną wiedzą z zakresu istoty przedmiotowej i podmiotowej współczesnych stosunków międzynarodowych.

Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe zna i rozumie przyczyny, przebieg, kierunek rozwoju procesów politycznych, społecznych, kulturowych, ekonomicznych w skali regionalnej i globalnej. Potrafi samodzielnie dokonywać selekcji informacji, które mogą być pomocne w pracy zawodowej nad rozmaitymi projektami. Potrafi uzupełniać i aktualizować wiedzę, formułować sądy i argumentować. Jest świadom etycznego kontekstu podejmowanych działań własnych oraz inicjowanych w polityce. Poprzez wybór jednego z modułów specjalnościowych uzyskuje szansę pogłębienia swojej wiedzy w ściśle określonym zakresie współczesnych stosunków międzynarodowych, którą może następnie wykorzystać w zakresie projektowania ścieżki rozwoju zawodowego.

Reasumując, wiedza i nabyte umiejętności pozwalają absolwentowi na podjęcie pracy w instytucjach międzynarodowych i krajowych, organizacjach społecznych, administracji samorządowej, jak też sektorze prywatnym. Umożliwiają także podjęcie kształcenia w Szkole Doktorskiej.

 

Kontakt

Instytut Politologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 236
telefon 12 662 64 46
ip@up.krakow.pl

strona internetowa