studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Cel studiów

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika jest przygotowanie absolwentów do pracy w różnych obszarach działalności edukacyjnej, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkołach (na wszystkich poziomach) i placówkach oświatowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych, w państwowej i samorządowej administracji oświatowej, placówkach kształcenia ustawicznego, a także w instytucjach profilaktyki społecznej oraz samozatrudnienia. Ważnym i znaczącym czynnikiem wzbogacającym pedagogiczne kompetencje absolwentów są specjalności, które wyraźnie konkretyzują kwalifikacje pedagogiczne i zawodowe. Uzyskany tytuł zawodowy (magistra) daje możliwość ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent:

 • Wykazuje pogłębioną wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, obejmującą rozszerzoną terminologię, teorie i metodologię z zakresu pedagogiki i nauk współpracujących.
 • W zakresie umiejętności:
  • posługuje się warsztatem diagnostycznym;
  • wyszukuje informacje korzystając z różnych źródeł, analizuje je i integruje oraz formułuje na ich podstawie krytyczne sądy;
  • prowadzi badania naukowe z jednoczesnym doskonaleniem warsztatu diagnostycznego;
  • pracuje w grupie i kieruje zespołem;
  • formułuje i wyraża własne poglądy dotyczące zagadnień z zakresu pedagogiki i dyscyplin współpracujących;
  • integruje wiedzę z różnych dyscyplin społecznych i humanistycznych oraz stosuje ją w praktyce;
  • posługuje się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej terminologii.
 • Cechuje się kompetencjami społecznymi: 
  • wykazuje wrażliwość na problemy edukacyjne;
  • komunikuje się i współpracuje z otoczeniem;
  • podejmuje wyzwania zawodowe i osobiste z uwzględnieniem norm etycznych i zawodowych;
  • wykazuje odpowiedzialność za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata.

 

Kontakt

Instytutu Nauk o Wychowaniu
Kraków, ul. Ingardena 4
telefon 12 662 65 99
telefon 12 662 66 00
inow@up.krakow.pl

strona internetowa