studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie wiedzy w zakresie filologii romańskiej, a w szczególności w zakresie wiedzy o języku, literaturze i kulturze francuskiego obszaru językowego. Celem studiów jest przygotowanie studenta do podjęcia pracy w sektorach wymagających dobrej znajomości języka francuskiego i drugiego języka obcego.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada zaawansowaną i rozszerzoną wiedzę o języku, literaturze i kulturze francuskiej (z uwzględnieniem krajów frankofońskich) oraz umiejętności wykorzystania tej wiedzy w pracy zawodowej, naukowej i w życiu. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka francuskiego na poziomie biegłości C1+ (wg ESOKJ Rady Europy) oraz zna drugi język na poziomie co najmniej B2. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent umie rozwiązywać skomplikowane problemy zawodowe i naukowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje ogólne oraz naukowe w języku polskim i francuskim, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Absolwent potrafi przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje ogólne w innym języku obcym. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia. Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze zarówno ogólnym, jak i zawodowym.

 

Kontakt

Instytut Neofilologii
Kraków, ul. Studencka 5, pokój 101
telefon 12 662 67 31
instytut.neofilologii@up.krakow.pl 

strona internetowa