studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie zaawansowanej wiedzy w zakresie filologii germańskiej, a w szczególności w zakresie wiedzy o literaturze, języku i kulturze niemieckiego obszaru językowego. Celem jest wykształcenie absolwenta gotowego do pracy w instytucjach wymagających bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego i przygotowanie go do samodzielnej działalności badawczej i kariery naukowej.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada zaawansowaną i rozszerzoną wiedzę o języku niemieckim oraz o literaturze, kulturze i historii niemieckiego obszaru językowego, dysponując umiejętnością wykorzystania tej wiedzy w pracy zawodowej, naukowej i w życiu. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka niemieckiego (na poziomie biegłości C1+ według ESOKJ Rady Europy). Absolwent dysponuje interdyscyplinarnymi kompetencjami pozwalającymi na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze zarówno ogólnym, jak i zawodowym.

 

Kontakt

Instytut Neofilologii
Kraków, ul. Studencka 5, pokój 101
telefon 12 662 67 31
instytut.neofilologii@up.krakow.pl 

strona internetowa