studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

Wybierz studia Rejestracja elektroniczna

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada zaawansowaną i rozszerzoną wiedzę o języku niemieckim, literaturze i kulturze niemieckiego obszaru językowego oraz umiejętności wykorzystania tej wiedzy w pracy zawodowej, naukowej i życiu. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka obcego na poziomie biegłości C1+ (według ESOKJ Rady Europy). Posiada ponadto interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent umie rozwiązywać skomplikowane problemy zawodowe i naukowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje ogólne oraz naukowe, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze zarówno ogólnym, jak i zawodowym. Absolwent jest przygotowany do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.

Absolwent kierunku filologia germańska, który wybrał specjalność nauczycielską, jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorze edukacji jako nauczyciel we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowych.

Absolwent kierunku filologia germańska, który wybrał specjalność nauczycielską z modułem translatorycznym, jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorze edukacji jako nauczyciel we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowych, jak również do wykonywania zawodów w obszarze funkcjonowania korporacji międzynarodowych, firm turystycznych i przedsiębiorstw o różnym profilu, prowadzących działalność np. promocyjną, tłumaczeniową, wydawniczą, w środkach masowego przekazu, a także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury, w zakresie tworzenia i przetwarzania danych, itp.

Absolwent kierunku filologia germańska, który wybrał specjalność przekład w biznesie, jest przygotowany do wykonywania zawodów w obszarze funkcjonowania korporacji międzynarodowych, firm turystycznych i przedsiębiorstw o różnym profilu, prowadzących działalność np. promocyjną, tłumaczeniową, wydawniczą, w środkach masowego przekazu, a także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury, w zakresie tworzenia i przetwarzania danych, itp.


Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent kierunku filologia germańska może pracować między innymi:

  • jako tłumacz języka niemieckiego w biurach tłumaczeniowych oraz w firmach prowadzących działalność tłumaczeniową;
  • jako tłumacz w firmach międzynarodowych zajmujących się gromadzeniem i przetwarzaniem danych oraz przedsiębiorstwach usługowych o różnym profilu (firmy turystyczne, agencje reklamowe);
  • na stanowiskach wymagających bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego i zaawansowanej wiedzy o kulturze krajów niemieckojęzycznych, np. jako wykwalifikowany pracownik sektora kultury i mediów.

Absolwent kierunku filologia germańska o specjalności nauczycielskiej lub nauczycielskiej z modułem translatorycznym jest uprawniony do nauczania języka niemieckiego we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowych.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwent studiów drugiego stopnia otrzymuje tytuł zawodowy magistra, który uprawnia go do kontynuowania kształcenia w Szkole Doktorskiej, jak również na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Neofilologii
Kraków, ul. Studencka 5, pokój 101
telefon 12 662 67 31
instytut.neofilologii@up.krakow.pl 

strona internetowa