studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada zaawansowaną i rozszerzoną wiedzę o języku niemieckim, literaturze i kulturze niemieckiego obszaru językowego oraz umiejętności wykorzystania tej wiedzy w pracy zawodowej, naukowej i życiu. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka obcego na poziomie biegłości C1+ (według ESOKJ Rady Europy). Posiada ponadto interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent umie rozwiązywać skomplikowane problemy zawodowe i naukowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje ogólne oraz naukowe, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze zarówno ogólnym, jak i zawodowym. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (szkoła doktorska).

Absolwent kierunku filologia germańska, który wybrał specjalność nauczycielską, jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorze edukacji jako nauczyciel we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowych.

Absolwent kierunku filologia germańska, który wybrał specjalność nauczycielską z modułem translatorycznym, jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorze edukacji jako nauczyciel we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowych, jak również do wykonywania zawodów w obszarze funkcjonowania korporacji międzynarodowych, firm turystycznych i przedsiębiorstw o różnym profilu, prowadzących działalność na przykład promocyjną, tłumaczeniową, wydawniczą, w środkach masowego przekazu, a także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury, w zakresie tworzenia i przetwarzania danych.

Absolwent kierunku filologia germańska, który wybrał specjalność przekład w biznesie, jest przygotowany do wykonywania zawodów w obszarze funkcjonowania korporacji międzynarodowych, firm turystycznych i przedsiębiorstw o różnym profilu, prowadzących działalność na przykład promocyjną, tłumaczeniową, wydawniczą, w środkach masowego przekazu, a także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury, w zakresie tworzenia i przetwarzania danych.Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent kierunku filologia germańska, niezależnie od ukończonej specjalności, dysponuje doskonałą znajomością języka niemieckiego w mowie i piśmie oraz pogłębioną wiedzą o
literaturze, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego. Uzyskane kwalifikacje predestynują do podjęcia pracy w środowisku międzynarodowym, dając między innymi następujące możliwość zatrudnienia:

  • jako tłumacz języka niemieckiego,
  • w sektorze kultury i mediów (wydawnictwa, redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne),
  • w branży turystycznej,
  • w firmach zajmujących się działalnością promocyjną,
  • w przedsiębiorstwach zajmujących się obsługą klienta niemieckojęzycznego,
  • w jednostkach administracji publicznej,
  • w branży szkoleniowej.

Absolwenci specjalności nauczycielskiej i nauczycielskiej z modułem translatorycznym są ponadto uprawnieni do nauczania języka niemieckiego we wszystkich typach szkół, dysponując niezbędnym przygotowaniem pedagogicznym (teoretycznym i praktycznym, zdobytym podczas praktyk w szkołach).

Absolwenci specjalności przekład w biznesie i nauczycielskiej z modułem translatorycznym dysponują ponadto zaawansowaną wiedzą i umiejętnościami w zakresie tekstów specjalistycznych w biznesie i ich przekładu, również przekładu poświadczonego.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwent studiów drugiego stopnia otrzymuje tytuł zawodowy magistra, który uprawnia go do kontynuowania kształcenia w Szkole Doktorskiej, jak również na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Neofilologii
Kraków, ul. Studencka 5, pokój 101
telefon 12 662 67 31
filologia.germanska@up.krakow.pl

strona internetowa