Studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne i niestacjonarne 

 

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie wiedzy w zakresie wybranej filologii, a w szczególności w zakresie wiedzy o języku, literatury i kultury wybranego obszaru języka oraz przygotowanie studenta do podjęcia pracy w sektorach wymagających dobrej znajomości języka obcego.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada zaawansowaną i rozszerzoną wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej, naukowej i życiu. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka obcego na poziomie biegłości C1+ (wg ESOKJ Rady Europy) oraz posiada znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2+. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego.

Absolwent umie rozwiązywać skomplikowane problemy zawodowe i naukowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje ogólne oraz naukowe, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodów w obszarze szeroko rozumianych usług językowych, w tym przede wszystkim tłumaczeniowych, funkcjonowania firm o różnym profilu, prowadzących działalność np. promocyjną, tłumaczeniową, wydawniczą, w środkach masowego przekazu, a także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury, w zakresie tworzenia i przetwarzania danych, itp. Jego kompetencje językowe i tłumaczeniowe pozwalają na podjęcie pracy, w której posługiwanie się językiem angielskim jest potrzebne do komunikacji interkulturowej, biznesowej i innego typu. Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze zarówno ogólnym filologicznym i przekładoznawczym, jak i zawodowym.

 

Kontakt

Instytut Neofilologii
Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 203
tel. 12 662 62 05
filang@up.krakow.pl