studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

Wybierz studia Rejestracja elektroniczna

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku edukacja techniczno-informatyczna (studia drugiego stopnia) ma poszerzoną wiedzę z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych w szczególności w zakresie dyscypliny inżynierii materiałowej oraz dodatkowo z dyscyplin: automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja oraz inżynieria mechaniczna. Posiada umiejętności pozwalające na rozwiązywanie złożonych problemów inżynierskich z wyżej wymienionych dyscyplin.

Zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy z uwzględnieniem nomenklatury technicznej. Ponadto jest przedsiębiorczy i kreatywny, rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych, jest przygotowany do pracy w zespole, szybko przystosowuje się do zmieniającego się rynku pracy. Uwzględnia złożone aspekty zagadnień inżynierii materiałowej, automatyki, informatyki oraz inżynierii mechanicznej w podejmowanych działaniach technicznych biorąc pod uwagę wymagania rynkowe. Działa w sposób profesjonalny i przestrzega zasad etyki zawodowej.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Uzyskane wykształcenie daje przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, do pracy w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach przemysłowych, administracji gospodarczej, zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwent jest przygotowany do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Nauk Technicznych
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 32
telefon 12 662 63 31
technika@up.krakow.pl

strona internetowa