studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Cel studiów

Uzyskane wykształcenie daje przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, do pracy w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach przemysłowych, administracji gospodarczej, zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu.

Absolwenci specjalności nauczycielskiej otrzymują przygotowanie do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznej i praktycznej nauki zawodu w branżowych szkołach pierwszego i drugiego stopnia, technikach, liceach ogólnokształcących, szkołach policealnych i innych szkołach ponadpodstawowych w zakresie przedmiotów technicznych i informatycznych.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku edukacja techniczno-informatyczna (studia drugiego stopnia) ma poszerzoną wiedzę z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, w szczególności w zakresie dyscypliny inżynierii materiałowej oraz dodatkowo z dyscyplin: automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja oraz inżynieria mechaniczna. Posiada umiejętności pozwalające na rozwiązywanie złożonych problemów inżynierskich z wyżej wymienionych dyscyplin. Absolwent kierunku edukacja techniczno-informatyczna po ukończeniu specjalności nauczycielskiej posiada wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii.

Zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy z uwzględnieniem nomenklatury technicznej. Ponadto jest przedsiębiorczy i kreatywny, rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych, jest przygotowany do pracy w zespole, szybko przystosowuje się do zmieniającego się rynku pracy. Uwzględnia złożone aspekty zagadnień inżynierii materiałowej, automatyki, informatyki oraz inżynierii mechanicznej w podejmowanych działaniach technicznych w powiązaniu z czynnikami ekonomicznymi. Działa w sposób profesjonalny i przestrzega zasad etyki zawodowej.

 

Kontakt

Instytut Nauk Technicznych
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 32
telefon 12 662 63 31
technika@up.krakow.pl

strona internetowa