Studia I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne 

 

Cel studiów

Celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku pedagogika jest umożliwienie zdobycia podstawowej wiedzy, kształtowanie i rozwijanie umiejętności oraz kompetencji społecznych, niezbędnych do elastycznego dostosowania się do potrzeb rynku pracy:

  • dostarczenie wiedzy: ogólnopedagogicznej, historyczno-filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, obejmującej podstawową terminologię, teorie i metodologię; na temat zasad i norm etycznych; która umożliwi zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy opiekuńczej oraz konstruowanie własnego rozwoju zawodowego;

  • rozwijanie umiejętności: w zakresie komunikacji interpersonalnej; posługiwania się warsztatem diagnostycznym; wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji z wykorzystaniem różnorodnych źródeł; formułowania i wyrażania własnych poglądów i idei w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych; samodzielnego zdobywania i wzbogacania wiedzy oraz praktycznego działania oraz umiejętności badawczych;

  • kształtowanie kompetencji: rozumienia potrzeby ciągłego dokształcania się i rozwoju kulturalnego; samodzielnego podejmowania działań pedagogicznych i społecznych; podejmowania refleksji dotyczącej etyki w odniesieniu do wykonywanej pracy; świadomości istnienia etycznego wymiaru w badaniach pedagogicznych; utrzymywania i rozwijania więzi społecznych na różnych poziomach; pracy w zespole.

 

Sylwetka absolwenta

W przygotowaniu

 

Kontakt

 

 

!--

Katedra Psychologii Pedagogika spec. Psychoprofilaktyka zaburzeń i wspomaganie rozwoju – I stopień: Absolwent specjalności „Psychoprofilaktyka zaburzeń i wspomaganie rozwoju”: Absolwent dysponuje wiedzą dotyczącą uwarunkowań prawidłowego rozwoju człowieka w biegu życia oraz czynników zakłócających rozwój. Zna strategie wspomagania rozwoju człowieka na poszczególnych etapach życia, pozwalające na projektowanie i prowadzenie oddziaływań dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Ma usystematyzowane wiadomości dotyczące czynników ryzyka wystąpienia zaburzeń psychicznych lub pogłębiania się już istniejących. Rozumie znaczenie pierwotnej i wtórnej psychoprofilaktyki. Dysponuje wiedzą z zakresu psychologii zaburzeń dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Zna wpływ stresu na funkcjonowanie człowieka i sposoby radzenia sobie z nimi. Posiada wiedzę dotyczącą agresji i przemocy oraz zagrożeń cywilizacyjnych patologii społecznych. Zna mechanizmy powstawania uzależnień i ich objawy. Rozumie potrzebę rozwijania kreatywności osób w każdym wieku, zna możliwości wykorzystania narzędzi kulturowych w pracy pedagogicznej związanej ze wspomaganiem rozwoju, psychoprofilaktyką i terapią zaburzeń. Ma podstawową wiedzę z zakresu procesów grupowych, umożliwiającą projektowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla określonych grup. Dysponuje wiedzą potrzebną do konstruowania i ewaluacji programów wspomagania rozwoju oraz programów psychoprofilaktycznych Absolwent posiada umiejętności rozpoznawania sytuacji istotnych dla rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, trafnie dobiera i skutecznie stosuje metody wspomagające rozwój i/lub zapobiegające patologii. Potrafi propagować wiedzę prozdrowotną i udzielać pierwszej pomocy medycznej. Planuje i wdraża działania zwiększające umiejętności interpersonalne, rozwijające kreatywność oraz podnoszące kompetencje emocjonalne uczestników procesu edukacyjnego. Potrafi współpracować z rodziną w celu stymulowania harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz profilaktyki zaburzeń i uzyskiwania wsparcia dla dzieci, młodzieży i seniorów. Potrafi nawiązać opartą na zaufaniu i prawidłowej komunikacji relację doradczą, dotyczącą ścieżki edukacyjnej i rozwoju osobistego. Umie rozpoznać czynniki ryzyka wystąpienia zaburzeń i podjąć działania profilaktyczne oraz uchwycić pierwsze objawy zaburzeń i wdrożyć działania terapeutyczne we współpracy ze specjalistami oraz otoczeniem społecznym podopiecznych. Trafnie dokonuje diagnozy indywidualnych potrzeb i predyspozycji osób doświadczających problemów osobistych i wskazuje możliwości uzyskania profesjonalnej pomocy. Tworzy, realizuje i poddaje ewaluacji programy profilaktyczne i interwencyjne, których celem jest m. in. przeciwdziałanie agresji i przemocy, patologii społecznej, kryzysom rozwojowym i sytuacyjnym oraz minimalizowanie ryzyka rozwoju uzależnień. Absolwent posiada kompetencje społeczne związane ze świadomością poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz koniecznością stałego rozwoju. Czuje się odpowiedzialny za skutki własnych działań pedagogicznych i jakość relacji z osobami, na rzecz których działa, przyjmując postawę otwartości , wrażliwości i zaangażowania. Rozumie specyfikę kontaktu z osobami wykazującymi nieprawidłowe zachowania, przeżywającymi kryzys, doświadczającymi przemocy. Jest świadomy konieczności współpracy z rodziną i otoczeniem społecznym tych osób oraz ze specjalistami w zakresie projektowania oddziaływań psychoprofilaktycznych i terapeutycznych. Jest przekonany o potrzebie aktywnego działania w środowisku na rzecz upowszechnianie wiedzy o zdrowiu psychicznym oraz podnoszenia jakości życia ludzi. Absolwent posiada dyplom ukończenia Certyfikowanego Kursu Ratownictwa Medycznego. Absolwent jest przygotowany do pełnienia roli zawodowej jako: -nauczyciel w placówkach pozaszkolnych – planuje, organizuje i prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze stałe, okresowe i okazjonalne lub zajęcia sportowe, rekreacyjne i turystyczne w domach kultury, pałacach młodzieży, ogrodach jordanowskich, międzyszkolnych ośrodkach sportowych i ogniskach pracy pozaszkolnej. - nauczyciel-konsultant w placówkach szkolnych – wykonuje prace związane z diagnozowaniem stanu kwalifikacji nauczycieli, organizowaniem doskonalenia umiejętności kierunkowych, metodycznych i wychowawczych nauczycieli. - wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych (świetlice szkolne, socjoterapeutyczne i środowiskowe, domy kultury, internaty, pogotowia opiekuńcze) ---------------------------- Instytut Nauk o Wychowaniu: Pedagogika – I stopień: Absolwent ma wiedzę: ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną (obejmującą podstawową terminologię, teorie i metodologię), na temat zasad i norm etycznych, umożliwiającą rozumienie społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy opiekuńczej oraz konstruowanie własnego rozwoju zawodowego; dysponuje umiejętnościami: nawiązywania i podtrzymywania komunikacji interpersonalnej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji z wykorzystaniem różnorodnych źródeł, pracy w zespole według celów i wskazówek formułowanych przez kierownika zespołu, posługiwania się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, badawczymi i pojęciami właściwymi dla pedagogiki, formułowania i wyrażania własnych poglądów i idei w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych, samodzielnego zdobywania i wzbogacania wiedzy, praktycznego działania, badawczymi; cechuje się kompetencjami społecznymi: rozumienia potrzeby ciągłego dokształcania się i rozwoju kulturalnego, samodzielnego podejmowania działań społecznych, podejmowania refleksji dotyczącej etyki w odniesieniu do wykonywanej pracy, świadomości istnienia etycznego wymiaru w badaniach pedagogicznych, utrzymywania i rozwijania więzi społecznych na różnych poziomach. Absolwent w zależności od ukończonej specjalności posiada przygotowanie pedagogiczne teoretyczne i praktyczne, uprawniające do pełnienia roli zawodowej, a to specjalność: 1.społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną : nauczyciel w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych; 2. specjalność: doradztwo społeczne: nauczyciel doradca metodyczny, nauczyciel konsultant, nauczyciel w placówkach pozaszkolnych; 3. specjalność: promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień: nauczyciel w placówkach pozaszkolnych, nauczyciel konsultant, wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych Absolwent po ukończeniu trzechletnich studiów I stopnia kierunku pedagogika jest przygotowany do pracy na różnych płaszczyznach i w różnych obszarach działalności edukacyjnej, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, animacji kultury, pomocy społecznej, w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, poradniach specjalistycznych, w państwowej i samorządowej administracji oświatowej, pedagogicznych służbach społecznych, placówkach kształcenia ustawicznego, a także w instytucjach profilaktyki społecznej i wymiaru sprawiedliwości. Ważnym i znaczącym czynnikiem wzbogacającym pedagogiczne kompetencje absolwentów są specjalności, które wyraźnie konkretyzują kwalifikacje pedagogiczne i zawodowe. Każdy absolwent jest więc wyposażony, zgodnie z własnym wyborem, w szczegółowe kompetencje zawodowe w zakresie jednej ze specjalności. Absolwent ponadto zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy; niezależnie od specjalności ma opanowane podstawy informatyki oraz umiejętność wykorzystania komputera w kreowaniu i prowadzeniu procesów edukacyjnych.

-->