VII Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej „Konserwatywna myśl pedagogiczna w Polsce – mapowanie pola badawczego”

graf7-1024x420

Zapraszamy do udziału w VII Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej organizowanym przez Zakład Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego  w Krakowie.

 

Celem VII Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej jest kontynuacja – w stosunku do Seminariów poprzednich – kreślenia mapy kierunków rozwoju myśli pedagogicznej oraz ich charakterystyk, a także porządkowanie zdarzeń i inicjatyw praktyki wychowawczej podejmowanych przez Polaków w kraju i za granicą. Dotychczasowe klasyfikacje kierunków rozwoju myśli pedagogicznej zawarte w polskich podręcznikach pedagogiki nie wyróżniają polskiej odmiany pedagogiki konserwatywnej(wobec edukacji konserwatywnej mocno rozwiniętej w USA, czy w Anglii). Wydaje się to niedorzecznością, bowiem konserwatyzm bazuje na obronie porządku społecznego oraz umacniania tradycyjnych wartości: religii, narodu, państwa, rodziny, hierarchii, autorytetu; konserwatyści dążą do obrony starego porządku ze względu na przekonanie o ewolucyjnym, a nie rewolucyjnym charakterze zmian kulturowych. Konserwatyści uważają także, że rolą edukacji jest kształtowanie u wychowanków poczucia kulturowej tożsamości. Pogląd ten był i jest szeroko obecny w polskiej myśli pedagogicznej –czego prostą konsekwencją jest kierunek / nurt „pedagogika konserwatywna”. Wywołanie przez nas tego zagadnienia związane jest z sytuacją szeroko rozumianego kryzysu współczesnego człowieka, kultury, religii od wielu lat dobrze już zdiagnozowanego literaturze przedmiotu. Na przykład rola Kościoła katolickiego zarówno w Polsce, ale i na świecie–z dominującej kiedyś w kwestii budowania antropologicznych i dogmatycznych fundamentów wychowania–staje się dziś -w naszej opinii -marginalna [zdarza się, że jego duchowieństwo uprawiające pedagogikę, marginalizuje nie tylko pedagogikę katolicką, ale i chrześcijańską założeniowość wychowania, poprzez m. in. rozwijanie „pedagogiki religii” jako subdyscypliny wyprowadzonej poza wyznania chrześcijańskie]. W ten sposób otwiera się drogę do tak daleko posuniętej multikulturowości (międzykulturowości), że praktycznie zmierza ona do unicestwienia cywilizacji łacińskiej (Koneczny). Ten nurt kulturowy połączony ze wszelkimi odmianami współczesnych socjalizmów (neomarksizmów) prowokuje nas –dla zachowania pluralizmu w myśli pedagogicznej –do zwrócenia się ku myśli konserwatywnej, jako zdolnej zachować cywilizację łacińską; jako zdolnej być ich antytezą.

 

Obrady VII Seminarium skupione będą wokół następujących zagadnień:
1) konserwatyzm jak nurt myśli pedagogicznej;
2) konserwatywna antropologia –wizja człowieka i jego wychowania (zawartość pism, dokumentów, koncepcje przezwyciężone, kierunki/ koncepcje nowe);
3) konserwatywna wizja kultury i społeczeństwa;
4) przedstawiciele polskiej konserwatywnej myśli pedagogicznej

Zgłoszenia referatów i uczestnictwa prosimy przesyłać do 15 lipca2021r.na adres: janina.kostkiewicz@uj.edu.pl na „Formularzu zgłoszeniowym”, dostępnym na stronie https://inow.up.krakow.pl/

 
 

Wspierane przez iCagenda