Cztery wydziały Uniwersytetu Pedagogicznego: Wydział Humanistyczny, Wydział Filologiczny, Wydział Geograficzno-Biologiczny oraz Wydział Sztuki otrzymały kategorię A w ocenie parametrycznej jednostek naukowych dokonanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało wyniki kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Ocena została przeprowadzona przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Eksperci wzięli pod uwagę cztery podstawowe kryteria: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej oraz pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej. W wyniku przeprowadzonej oceny parametrycznej aż cztery wydziały Uniwersytetu Pedagogicznego otrzymały kategorię A.