„Inicjatywa Doskonałości – uczelnia badawcza” (logo)

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek 19 stycznia 2023 roku ogłosił terminy składania wniosków dotyczących realizacji działań opisanych w regulaminie programu „Inicjatywa Doskonałości – uczelnia badawcza” w 2023 roku.

Nabór wniosków odbywał się będzie zgodnie z harmonogramem:

  1. Działanie ID-UB-01 Excellent Visiting Professors (Profesorowie Wizytujący) – nabór ciągły od 20 stycznia 2023 roku do wysokości dostępnych środków.
  2. Działanie ID-UB-02 Excellent Small Working Groups (Małe granty badawcze na wsparcie zespołów roboczych) – nabór ciągły od 20 stycznia 2023 roku do wysokości dostępnych środków.
  3. Działanie ID-UB-03 Excellent Mobility (Małe granty badawcze na realizację staży krajowych lub zagranicznych na okres od 1 do 3 miesięcy) – nabór ciągły od 20 stycznia 2023 roku do wysokości dostępnych środków, jednak nie później niż do 14 czerwca 2023 roku.
  4. Działanie ID-UB-05 Excellent Impact (Działania wspierające potencjał badawczy zespołów naukowych) – nabór ciągły od a 20 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 r.

Całkowity budżet programu IDUB w roku 2023 wynosi 2 077 583,33 zł. W ramach Działania ID-UB-05 Excellent Impact (Działania wspierające potencjał badawczy zespołów naukowych) przewiduje się środki w wysokości do 495 000 zł. Natomiast w Działaniu ID-UB-02 Excellent Small Working Groups (Małe granty badawcze na wsparcie zespołów roboczych) do kosztów kwalifikowanych dodaje się koszty usług obcych związanych z konsultacjami dotyczącymi przygotowania wniosków w ramach Horyzontu Europa 2021–2027 Filar I Doskonała Baza Naukowa.

Do finansowania będą rekomendowane wnioski, których rezultaty przełożą się bezpośrednio na jakość prowadzonych badań naukowych, między innymi w kontekście uzyskiwania najwyższych kategorii naukowych, na zwiększenie rozpoznawalności Uniwersytetu, głównie przez organizację wydarzeń naukowych o charakterze międzynarodowym, jak i będą mieć bezpośrednie przełożenie na zwiększenie potencjału komercjalizacji badań naukowych.

Regulamin działań wspierających doskonałość naukową pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

Podstawa prawna:
Decyzja Nr R.D.0211.3.2023 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia terminów składania wniosków dotyczących realizacji działań zawartych w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” w 2023 roku