Pozytywna ocena Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku geografia

Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła poziom kształcenia na kierunku geografia prowadzonym w Uniwersytetcie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Prezydium PKA stwierdziło, że proces kształcenia umożliwia studentom kierunku geografia „osiągnięcie założonych efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia o profilu ogolnoakademickim”, a „jakość prowadzonego kształcenia spełnia przyjęte przez Komisję kryteria oceny programowej w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej”.