Pozytywna ocena Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Polska Komisja Akredytacyjna wyróżniająco oceniła poziom kształcenia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Prezydium PKA stwierdziło, że „koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni, program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia, kadra prowadząca proces kształcenia, umiędzynarodowienie procesu kształcenia oraz infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia” spełniają kryteria przyjęte przez Polską Komisję Akredytacyjną w stopniu pozwalającym na wydanie oceny wyróżniającej.

Uchwała nr 174/2019 Prezydium PKA z dnia 11 kwietnia 2019 roku