II Forum Współpracy i Integracji Instytutu Prawa, Administracji I Ekonomii z partnerami zewnętrznymi
fot. Oliwia Kowalska

8 marca 2019 r. w siedzibie Uniwersytetu Pedagogicznego odbyło się II Forum Współpracy i Integracji Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii z partnerami zewnętrznymi. Tematem tegorocznej edycji była „Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w praktyce przedsiębiorstw”.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Fundacja Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie PRO UNIVERSITATIS.

W II Forum wystąpili przedstawiciele Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii UP: Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Andrzej Piasecki; Kierownik Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej dr hab. prof. UP Janina Pach; adiunkt w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej dr Katarzyna Kowalska; przedstawiciele Fundacji „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” Fairtrade Polska: Office Manager Magdalena Pastuszak i Key Business Executive Tomasz Makowski oraz przedstawiciele przedsiębiorstw: Dyrektor Generalna Shell Business Operations Agnieszka Pocztowska, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych, Polska i kraje Bałtyckie Ewa Gayny (Danone); Manager ds. Komunikacji i PR Renata Poreda (Astor); CSR Manager Karolina Długosz (Capgemini Polska); Starszy specjalista ds. komunikacji i CSR/Koordynator zespołu ds. CSR Katarzyna Gajus-Wyrwicz (Kraków Airport); Lider Zespołu Zarządzającego Projektami (PMO) Agnieszka Doniec (Motorola Solutions Systems Polska). Wydarzenie zorganizowała i prowadziła adiunkt w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej oraz Pełnomocnik Dyrektora IPAiE ds. współpracy i nawiązywania kontaktów w interesariuszami zewnętrznymi dr Ewa Radomska.

Przedstawiciele przedsiębiorstw podzielili się doświadczeniami w realizacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR, Corporate Social Responsibility), wskazali na przyczyny ich zaangażowania w inicjatywy prospołeczne i prośrodowiskowe oraz efekty podejmowanych działań.

Prelegenci podkreślili, że działania z zakresu CSR ściśle powiązane są z misją, wizją, strategią i działaniami operacyjnymi przedsiębiorstw, które reprezentują. Otwartość kadry zarządzającej, rozumienie korzyści aktywności w obszarze CSR dla przedsiębiorstw i podmiotów z ich otoczenia to warunki niezbędne, aby zaangażować zasoby ludzkie i finansowe do realizacji działań prospołecznych i prośrodowiskowych. Pracownicy często sami inicjują różne projekty, co daje im poczucie sprawczości i wpływu. Budując i wzmacniając wizerunek marki odpowiedzialnej, godnej zaufania, zaangażowanie w działania z zakresu CSR mają również znaczenie w kontaktach z partnerami biznesowymi przedsiębiorstw.

Po obradach, w ramach II Forum, odbyły się tzw. spotkania robocze z udziałem przedstawicieli biznesu. Pozwoliły na skonsultowanie programu studiów na kierunku ekonomia społeczna (studia drugiego stopnia, dualne), a także na dyskusję na temat roli i znaczenia kompetencji społecznych na współczesnym rynku pracy. Obecnie przed przedsiębiorstwami stoją wyzwania związane z pozyskaniem pracowników otwartych na rozwój i zmiany, zaangażowanych, lojalnych, odpowiedzialnych, identyfikujących się z kulturą organizacyjną firmy, potrafiących pracować w grupie, z silną motywacją do realizacji celów osobistych i biznesowych. Dla uczelni wyższych wyzwaniem i obszarem szczególnej troski powinno być ukierunkowanie w procesie kształcenia na wyposażenie studentów nie tylko w odpowiednią wiedzę, ale również w umiejętności i kompetencje oczekiwane przez pracodawców.

Galeria zdjęć