Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła poziom kształcenia na kierunku politologia Wydziału Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Prezydium PKA stwierdziło, że Uczelnia „spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku politologia studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej”.

„Spośród ośmiu przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteriów jakościowych jedno, tj. kadra prowadząca proces kształcenia, uzyskało ocenę wyróżniającą. Natomiast pozostałe kryteria otrzymały ocenę w pełni”.

Uchwała nr 393/2018 Prezydium PKA z dnia 9 lipca 2018 roku